- Ом маани пад ме хум гэжэ нэрэтэй нохойтой һэнби, - гээд Сопа римбүүшэ тэмдэглэнэ. - Иимэ нэрэ нохойдоо зорюута үгөөб. Нохойгоо дуудаха бүхэндөө маани хэлэнэб, тиигээдшье нохоймни маани дуулажа байхадань, досоонь гэгээ орохо мэдэрэл түрэхэнь шухала, нохойгоо сансарын хүрдэһөө табигдахыень хүсэнэб. Таанад гэртээ нохой, миисгэйтэй һаа, баһал иимэ нэрэ үгэхэдэтнай болохо. Дуудаха бүхэндөө өөрөө маани хэлэнэт, мүн амитанай шэхэндэ дуулганат.

You have no rights to post comments