2023 оной апрель һараһаа эхилжэ, энэ сэсэрлигтэ ехэ ажал ябуулагдаһан байна. Байшанай хушалта, нюур тала, сонхо, үүдэнүүд, шала, үһээ шэнэлэгдээ. Мүн уһанай, канализациин, зайн галай ба дулаасуулгын системэнүүд һэлгүүлэгдээ бшуу. Шэнэ хорёо, хүүгэдэй наадаха талмай баригдаа. 

   Бүхыдөө 33 сая түхэригэй заһабарилгын хүдэлмэринүүд хэгдэһэн байна. Гадна 7 сая түхэригэй шэнэ бараан, эмнэлгын таһагай, хүгжэмэй танхимай хэрэгсэлнүүд абтаа. Эдэ бүхы хэмжээ ябуулганууд президентын алас дурнын субсидиин хүсөөр бэелүүлэгдээ юм. 

   Оюна ШАГЖАЕВА.

You have no rights to post comments