Шэтэ хотодо «ИП Жалсабон Т.С» гэһэн үмсын эмхи бууза, банша ба бусад эдеэ хоол буйлуулжа наймаалдаг юм. Тус эмхи байгша ондо бүхэроссиин «100 лучших товаров России» гэһэн мүрысөөнэй дипломант боложо, «Отличник качества» хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагдаһан байна.

● Отчёт отдела агропромышленного комплекса
Администрации Агинского Бурятского округа за 2023 год
и основные задачи на 2024 год

   Агропромышленным комплексом Агинского Бурятского округа, по предварительным данным, произведено продукции на сумму более 4,9 млрд рублей. Учитывая, что основное население нашего округа проживает в сельской местности и производит более 80% всей сельскохозяйственной продукции, Администрация округа большое внимание уделяет развитию сельскохозяйственных территорий и вовлечению сельского населения в сельскохозяйственное производство.

 

Могойтын аймагай захиргаанай хүдөө ажахын таһагай мал ажалай талаар мэргэжэлтэн
Даши Дамдиновай мэдүүлһээр, хамтын ажахынуудта 24870 толгой эхэ хонин арьбадхагдана. Эхэ хонид аймагай хамтын ажахынуудай наян гурбан буусада үсхэбэрилэгдэнэ бшуу.

   Эндэ һая тойрогой Захиргаанда хүдөө ажахын мэргэжэлтэдые, ажалай түрүүшүүлые, эрхим ажахынуудые хүндэлэн ёһололгын заншалта хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэһэн байна. Заншалта ёһоор, хэһэн ажалдаа үндэр үрэ дүн харуулһан эрхим хүнүүд шагнагдаа. Тодорхойлходо, «Эрхим хонишон», «Эрхим малшан», «Эрхим адуушан», «Эрхим комбайнер», «Эрхим КФХ» гээд эрхимүүд элирээ.

Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.

   Ноябриин 3-да хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдые хүндэлэн ёһололгын, хамтын ба таряашанай-фермерскэ эрхим ажахынуудай хүдэлмэрилэгшэдтэ шан барюулгын хэмжээ ябуулга Агын тойрогой Захиргаанда үнгэргэгдөө.