Б.Дылгыров.

   Малшадай буусануудта үнеэдэй ба эхэ хонидой түрэлгэ түлэг дундаа ябана. Тойрогой хамтын болон үмсын хамһабариин ажахынуудта энэ жэлдэ дүн хамта 62128 толгой хурьга абаха хараа түсэб табигдана. Мүнѳѳдэрэй байдалаар, 3180 хурьган абтаад байна. Нёдондо энэ үедэ оройдоол 1677 түл байгаа. Хамтын ажахынуудта хонидой хажуугаар үнеэд, гүүнүүд түрэнэ. 

Б.Цыбенжапов Жалма нүхэртэеэ, Нимбуу зээ хүбүүнтэеэ.

   «Согто-Хангил» ажахын ахалагша хонишон Батор Цыбенжапов хори гаран жэлдэ түрэл нютагтаа ажаллажа, забайкалиин нарин нооһото үүлтэрэй хонидые арьбажуулна.

   Тойрогой хүдөө буусануудта мал арьбадхажа байһан зоной дунда залуу айл бүлэнэр олон болонхой. Тэдэнэр малда ябаһан аба эжынгээ хэрэг үргэлжэлүүлжэ, бууса дээрэнь табан хушуун мал үсхэбэрилнэ.

Зүдхэлиин «Родина» колхозой «Угсаахай» профилакториин ажалшад олон хүниие аршаанда амаруулхын хажуугаар үүлтэртэ мал үсхэбэрилдэг үргэн ажахытай юм.

Грантовая поддержка начинающим фермерам и семейным фермам сильно изменится в 2020 году.