Дулдаргын аймагта хүдөө ажахын шухала кампанинууд саг соогоо ябуулагдана. Энээн тухай хѳѳрэлдѳѳ эмхидхэхэеэ Дулдаргын аймагай захиргаанай толгойлогшын орлогшо - хүдөө ажахын хүтэлбэриин дарга Доржижаб Бадмаевтай ба хүдөө ажахын таhагай ахалагша мэргэжэлтэн Арсалан Дашинимаевтай уулзаһан байнабди.

Һүүлэй жэлнүүдтэ гүрэнһөө хүдөө ажахы хүгжөөхэ талаар горитойхон дэмжэлтэ үзүүлэгдэдэг болонхой. Хамтын ажахынууд хажуу тээ үлэнгүй, дэмжэлтэдэ хүртэжэ, түлэблэлнүүдые амжалтатай бэелүүлнэ.

Хүдөө ажахынуудаар эхэ хонидой түрэлгэ түлэг дундаа ябана. Тойрогой захиргаанай АПК-гай таһагай мал ажалай талаар мэргэжэлтэн Николай Цыремпиловэй мэдүүлһээр, хамтын ажахынуудаар 65093 толгой эхэ хонин арьбадхагдана. Эхэ хонид тойрогой хамтын ажахынуудай 218 буусада үсхэбэрилэгдэнэ бшуу. Үнгэрэгшэ намар 66763 толгой эхэ хонин үрэжүүлэгдэһэн байна. Зарим отарануудаар хусанууд табигдаа һэн, мүн эхэ хонидто хэмэл аргын үрэжүүлгэ ябуулагдаһан юм. Байгша ондо зуун эхэ хонинһоо ерэн хурьга абаха түсэб-даабари малшадта үгтэһэн байна. Энэ болбол 59257 хурьган абтахаар хараалагдана.

Үнгэрэгшэ жэл Доржи Шойдоковой фермерскэ ажахы 660 га гектар талмайда орооhото культурануудые таряад, 1010 тонно ургаса хуряаhан байха юм. Мүнөө жэл фермерэй бүлэ таряаланаа үргэдхэжэ, 730 гектар газарта обёос, шэниисэ ургуулхаар тусэблэнэ. Шойдоковтон 2014 онhоо эхилжэ, таряа ургуулдаг болонхой. Обёос, зелёнко, тэжээлэй культурануудые, суданай ногоо таридаг байна.

 

Агын тойрогой Захиргаанай сайтын фото.

   Сибириин ба Алас Дурнын үүлтэртэ мал харалгын XVII үзэсхэлэн Улаан-Үдэ хотодо тээсгэн үнгэргэгдөө.
Заншалта үзэсхэлэндэ гүрэнэй федеральна хоёр тойрогһоо үүлтэртэ 27 ажахы хони ямаадаа асараа. Үбэр Байгалай хизаарһаа, тэрэ тоодо Агын тойрогһоо «Соло», «Согто-Хангил», «Түншэ», «Хүһөөшэ», «Гэрэл», «Ушарбай», «Родина», Ленинэй, Кировэй нэрэмжэтэ ажахынууд агын үүлтэрэй шэрүүн нооһотой буряад, забайкалиин үүлтэрэй нарин нооһотой хонидые абаашаһан байгаа. Харалгын дүнгөөр, Могойтын аймагай «Хүһөөшэ» ажахыда (түрүүлэгшэнь - Доржи Батомункуев) Буряад ороной Хүдөө ажахын яаманай тогтооһон гол шан - «УАЗ» авто-унаа барюулагдаа. Тус ажахын олон хонид, хусанууд алтан ба мүнгэн медальнуудта хүртөө бшуу.