«Хүдөө газарта мал олоор үдхэбэл, олзотой байдаг», - гэжэ зон хэлсэдэг. Дулдаргын аймагай Шандали hууринай залуу малшан, таряашанай-фермерскэ ажахын хүтэлбэрилэгшэ Батор Дугаржапов эдэ үгэнүүдые баталха байна.

   Ноябриин 9-дэ Агын тойрогой Захиргаанда сенатор Баир Жамсуев, хизаарай экономическа хүгжэлтын сайд Александр Бардалеев, хүдөө ажахын сайд Денис Бочкарёв, хизаарай Хуули байгуулгын Суглаанай аграрна политикаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Анатолий Вершинин гэгшэдэй хабаадалгатайгаар хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдые хүндэлэн ёһолоо.

   Дулдаргын аймагта хүдөө ажахын шухала кампанинууд саг соогоо ябуулагдана. Энээн тухай хѳѳрэлдѳѳ эмхидхэхэеэ Дулдаргын аймагай захиргаанай толгойлогшын орлогшо - хүдөө ажахын хүтэлбэриин дарга Доржижаб Бадмаевтай ба хүдөө ажахын таhагай ахалагша мэргэжэлтэн Арсалан Дашинимаевтай уулзаһан байнабди.

Үнгэрэгшэ жэл Доржи Шойдоковой фермерскэ ажахы 660 га гектар талмайда орооhото культурануудые таряад, 1010 тонно ургаса хуряаhан байха юм. Мүнөө жэл фермерэй бүлэ таряаланаа үргэдхэжэ, 730 гектар газарта обёос, шэниисэ ургуулхаар тусэблэнэ. Шойдоковтон 2014 онhоо эхилжэ, таряа ургуулдаг болонхой. Обёос, зелёнко, тэжээлэй культурануудые, суданай ногоо таридаг байна.

 

Агын тойрогой Захиргаанай сайтын фото.

   Сибириин ба Алас Дурнын үүлтэртэ мал харалгын XVII үзэсхэлэн Улаан-Үдэ хотодо тээсгэн үнгэргэгдөө.
Заншалта үзэсхэлэндэ гүрэнэй федеральна хоёр тойрогһоо үүлтэртэ 27 ажахы хони ямаадаа асараа. Үбэр Байгалай хизаарһаа, тэрэ тоодо Агын тойрогһоо «Соло», «Согто-Хангил», «Түншэ», «Хүһөөшэ», «Гэрэл», «Ушарбай», «Родина», Ленинэй, Кировэй нэрэмжэтэ ажахынууд агын үүлтэрэй шэрүүн нооһотой буряад, забайкалиин үүлтэрэй нарин нооһотой хонидые абаашаһан байгаа. Харалгын дүнгөөр, Могойтын аймагай «Хүһөөшэ» ажахыда (түрүүлэгшэнь - Доржи Батомункуев) Буряад ороной Хүдөө ажахын яаманай тогтооһон гол шан - «УАЗ» авто-унаа барюулагдаа. Тус ажахын олон хонид, хусанууд алтан ба мүнгэн медальнуудта хүртөө бшуу.