Байгша ондо хониной нооһо хайшалалгын кампани июниин тэнгээр эхилжэ, хоёр долоон хоногой туршада үргэлжэлһэн байна.

   «Хүдөө газарта мал олоор үдхэбэл, олзотой байдаг», - гэжэ зон хэлсэдэг. Дулдаргын аймагай Шандали hууринай залуу малшан, таряашанай-фермерскэ ажахын хүтэлбэрилэгшэ Батор Дугаржапов эдэ үгэнүүдые баталха байна.

   Ноябриин 9-дэ Агын тойрогой Захиргаанда сенатор Баир Жамсуев, хизаарай экономическа хүгжэлтын сайд Александр Бардалеев, хүдөө ажахын сайд Денис Бочкарёв, хизаарай Хуули байгуулгын Суглаанай аграрна политикаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Анатолий Вершинин гэгшэдэй хабаадалгатайгаар хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдые хүндэлэн ёһолоо.

   Дулдаргын аймагта хүдөө ажахын шухала кампанинууд саг соогоо ябуулагдана. Энээн тухай хѳѳрэлдѳѳ эмхидхэхэеэ Дулдаргын аймагай захиргаанай толгойлогшын орлогшо - хүдөө ажахын хүтэлбэриин дарга Доржижаб Бадмаевтай ба хүдөө ажахын таhагай ахалагша мэргэжэлтэн Арсалан Дашинимаевтай уулзаһан байнабди.

Үнгэрэгшэ жэл Доржи Шойдоковой фермерскэ ажахы 660 га гектар талмайда орооhото культурануудые таряад, 1010 тонно ургаса хуряаhан байха юм. Мүнөө жэл фермерэй бүлэ таряаланаа үргэдхэжэ, 730 гектар газарта обёос, шэниисэ ургуулхаар тусэблэнэ. Шойдоковтон 2014 онhоо эхилжэ, таряа ургуулдаг болонхой. Обёос, зелёнко, тэжээлэй культурануудые, суданай ногоо таридаг байна.

 

Агын тойрогой Захиргаанай сайтын фото.