Жэл бүри хүдөө ажахын болон буйлуулан болбосоруулгын үйлэдбэриин үдэртэ зорюулагдажа, жэлэй дүрбэн сагта табан хушуун мал арьбадхаха, таряа ургуулха ба бусад хүдэлмэринүүдтэ сүлөөгүй хүдэлдэг ажалша малша зоноо хүндэлэн ёhолжо амаршалдаг заншал бии гээшэ. Заншалта зүблөөндэ хамтын ба таряашанай-фермерскэ ажахынуудай эрхим малшадые, адуушадые, таряашадые хүндэлэн ёһололго үнгэргэгдэһэн байна.

Агын аймагай Шулуутай нютаг моридые тэжээхэ, мордожо унаха дуратай зоноор холо ойгуур суурхадаг гээшэ.

Таряа ехээр ургуулжа, эрхим ургаса хуряадаг «Хүнхэр» ажахы жэл бүри эрхим дүн харуулдаг бэлэй. Эндэ хара хүлһөөрөө ажал хэдэг механизаторнуудай аша габьяа онсо тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

Догой нютагай элдин тала дайдаар таряашанай-фермерскэ, үмсын хамhабариин ажахынууд буусаяа түхеэржэ, олзын хэрэг эрхилжэ, табан хушуун мал үсхэбэрилнэ.

Һүүлэй жэлнүүдтэ «Сагаан-Уула» ажахыда залуу малшад орожо, ниитын ба үмсыншье мал арьбадхаха зорилготойгоор буусануудые түхеэрнэ.