Үбэлэй шэмэрүүн жабартай хаһа буужа, ута нюргатай малай үбэлжэлгэдэ бэрхэшээлнүүдые үзүүлээд абана.

 

 

 

Зүдхэлиин ажахын залуу мал үсхэбэрилдэг ажалай баян дүршэлтэй хонишодой бүлэ Даши ба Осорма Юндуновтанай буусада хүрэжэ ерэхэдэ, дангигар байдал, һайнаар ажаллаатай малай байра, сагаадагдаһан хорёо хаамагууд үзэгдөө. Хонишодтой уулзажа, ажал хэрэгүүдтэйнь танилсаабди.

Могойтын аймагай «Победа» ажахын түрүү малшан Цырендоржо ба Должид Цыбиковтэнэй буусада хүрэжэ, ажабайдалтайнь танилсаабди.