Үбэлэй шэмэрүүн жабартай хаһа буужа, ута нюргатай малай үбэлжэлгэдэ бэрхэшээлнүүдые үзүүлээд абана.

 

 

 

Зүдхэлиин ажахын залуу мал үсхэбэрилдэг ажалай баян дүршэлтэй хонишодой бүлэ Даши ба Осорма Юндуновтанай буусада хүрэжэ ерэхэдэ, дангигар байдал, һайнаар ажаллаатай малай байра, сагаадагдаһан хорёо хаамагууд үзэгдөө. Хонишодтой уулзажа, ажал хэрэгүүдтэйнь танилсаабди.

Могойтын аймагай «Победа» ажахын түрүү малшан Цырендоржо ба Должид Цыбиковтэнэй буусада хүрэжэ, ажабайдалтайнь танилсаабди.

Шэмэрүүн хүйтэн уларилтай үбэл түлэг дундаа. Хүдөөдэ мал харадаг зоной урманда саhа багатай ба дулаан уларилтай үбэл боложо байна.
Агын аймагай Будалан ажахын уужам тала дайдые хамтын ба үмсыншье ажахынууд барагсаан эзэлэнхэй. Онон голой хойто бэеэр оршодог буусануудаар ажахын хамтын мал харууһалдаг малшад ута нюргатай үбэлжэлгэеэ эрхим дабажа байнхай.