Хүдөө буусануудаар эхэ хонидой түрэлгэ үргэлжэлһѳѳр.

   Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ Могойтын аймагай дэбисхэр дээрэ түймэрэй һүжэрхэ 2 ушар болоо.

   Ажалай Алдар Солын орденой дүүрэн кавалер, Шэтын можын ба Агын тойрогой хүндэтэ эрхэтэн, суута хонишон ябаһан Цырендаши Цыдыповэй мүнхэ урасхаалда зорюулагдажа, Урта нютагта һургуулиин һурагшадай хоорондо гар бүмбэгэ сохилгоор мүрысөөн үнгэргэгдөө.

График

предоставления бесплатной печатной площади для размещения агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва

Агын дасанай Баатар эмшэ ламын хэлэһээр, олон хүн лидэр (солодка сибирская) ба «корень сапожниковия» ногоонуудые үндэһөөрнь малтажа абаад, Хитад руу тушаажа, байгаалида хүсэлдүүлэшэгүй хохидол оруулна.