Түбэд ороноор аяншалһан эрдэмтэн, профессор, шэнжэлэгшэ Гомбожаб Цыбиковэй гэр-музей нээлгэ байгша оной апрелиин 20-до Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдөө.

   Хүнхэр нютагта тусхай оньһон аргаар буйлуулагдаһан итальянска сыр хэлгээр мастер-класс эмхидхэгдээ.

Вайберай «Новости Могойтуйского района» бүлэгэй фото-зураг.

   Даширабдан Батожабайн нэрэмжэтэ Догойн дунда һургуулида эдир инспекторнүүдэй «Безопасное колесо-2024» гэһэн аймагай мүрысөөн үнгэргэгдөө.

Тон багахан наhанhаа эхилжэ, үхибүүдэймнай буряадаараа хөөрэлдэхэнь, түрэл хэлэеэ, ёһо заншалаа бэедээ шэнгээжэ, «би буряадби» гэжэ мэдэрхэнь мүнөө сагта тон онсо хэрэгтэй болонги. «Гэртэхинэй бүлынгөө дүхэригтэ түрэл хэлэеэ хүндэлдэггүй һаань, үхибүүднай тээ тэндэ ябатараа, гэнтэ эхэ хэлэндээ дурлажа, хүндэлжэ эхилхэ гэжэ огто найдалтагүй», - гэжэ эрдэмтэн А.А.Маслов хэлэhэн байдаг.