Агын тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Бато Доржиев «Агинское землячество» гэһэн региональна ниитэ эмхитэй – нютаг зонтоёо Улаан-Үдэдэ октябриин 22-ой үдэр уулзалга эмхидхэһэн байна.

Ноябриин 4-дэ, Арадай нэгэдэлэй үдэр, Агын тойрогто тамирай хэдэн мүрысѳѳн эмхидхэгдээ.

Шэтэ хотодо ноябриин 1-4-дэ уран бэлигэй «Гуранёнок-2017» уласхоорондын фестиваль үнгэржэ, Ага нютагай эдиршүүл ехэ амжалта туйлаа юм.

Николай Будашкинай нэрэмжэтэ арадай зэмсэгүүдэй оркестрнүүдэй ба ансамбльнуудай VI уласхоорондын конкурсдо агынхид амжалтатай хабаададаг заншалтай.

Намар болоходо, ажаһуугшад малаа бүридхэдэг гээшэ.