Байгша һарын 18-да Ц.Жамцароногой нэрэмжэтэ номой сангай ажалтад Буряад һарын хэмжээндэ мэдээжэ зохёолшодтой уулзалга эмхидхээ.

23 октября в театре «Далитэ» открылась выставка «Листая страницы истории», посвящённая 50-летию Агинского центра народного творчества, ныне государственное учреждение культуры «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края».

Тойрогой дэбисхэр дээрэ һүүлэй жэлнүүдтэ столой теннис наададаг, тамирай энэ янзаар һонирходог зоной тоо улам олошорно, олон мүрысѳѳнүүд эмхидхэгдэнэ.

Октябриин тэнгээр тойрогой ТОС-ой комиссиин гэшүүд хүдөө нютагуудаар ябажа, ариг сэбэрлэлгын хүдэлмэринүүдые хараа.

Хара-Шэбэр нютагта тойрогой хүдөө нютагуудай, тосхонгуудай, аймагуудай захиргаануудай толгойлогшонорой Зүбшэлгын зүблэлэй зүблөөн үнгэргэгдөө.