Тойрогой дэбисхэр дээрэ һүүлэй жэлнүүдтэ столой теннис наададаг, тамирай энэ янзаар һонирходог зоной тоо улам олошорно, олон мүрысѳѳнүүд эмхидхэгдэнэ.

Октябриин тэнгээр тойрогой ТОС-ой комиссиин гэшүүд хүдөө нютагуудаар ябажа, ариг сэбэрлэлгын хүдэлмэринүүдые хараа.

Хара-Шэбэр нютагта тойрогой хүдөө нютагуудай, тосхонгуудай, аймагуудай захиргаануудай толгойлогшонорой Зүбшэлгын зүблэлэй зүблөөн үнгэргэгдөө.

Тойрогой 80 жэлдэ зорюулагдажа, волейболоор хизаарай 16-дахи нээмэл мүрысөөн үнгэргэгдөө.

Агын тойрогой эмхи зургаануудай, үйлэдбэринүүдэй хүтэлбэрилэгшэдэй дунда буряад хэлэ мэдэлгээр мүрысөөн үнгэргэгдэбэ.