Буряад Уласай правительствын эрдэм һуралсалай сайдаар Агын аймагай Һүдэнтэ нютагһаа гарбалтай Баир Жалсанов томилогдоо.

Могойто тосхоной баруун зүгтэ оршодог хүүргэ ашаглалгада тушаагдаба.

Октябриин 23-да «Угсаахай» профилакторидо зүблөөн зарлагдажа, тэндэ тойрогой 2017 оной аяншалгын хаһын дүнгүүд согсологдоо.

Агын тойрогой 80 жэлэй болон Ж.Б.Балданжабоной нэрэмжэтэ литературна хамтаралай байгуулагдаһаар 70 жэлэй ойнуудта зорюулагдаһан баяр ёһололто суглаан октябриин 20-до болобо.

Октябриин 17-20-ой үдэрнүүдтэ Чехов хотодо дүрэ буляалдаата барилдаагаар Россиин хэмжээнэй мүрысөөн үнгэрбэ.