Николай Будашкинай нэрэмжэтэ арадай зэмсэгүүдэй оркестрнүүдэй ба ансамбльнуудай VI уласхоорондын конкурсдо агынхид амжалтатай хабаададаг заншалтай.

Намар болоходо, ажаһуугшад малаа бүридхэдэг гээшэ.

Эндэ һая Россиин субъект бүхэндэ Арадай нэгэдэлэй һайндэртэ зорюулагдаһан «Международный Большой этнографический диктант» гэһэн акцида Агын тойрог оролсоо.

Ноябриин 13-да һурагшадай дунда үнгэргэгдэһэн зунай VIII спартакиадын дүнгүүдээр «Лучший спортсмен и спортсменка Спартакиады» гэһэн шангууд Москвада барюулагдаба.

Ноябриин 11-дэ Арадай нэгэдэлэй үдэртэ зорюулагдаһан столой теннисээр Агын аймагай нээмэл мүрысѳѳн Баян-Булаг ба Һүдэнтэ нютагуудта эмхидхэгдээ.