Дулдарга һууринда тойрогой арадай театрнуудай зүжэг наада табидаг бүлгэмүүдэй хоорондо ба буряадай драматург Даширабдан Батожабайн нэрэмжэтэ харалга-конкурс ноябриин 24-25-ай үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэхэнь.

Октябрь һарын эсэстэ Урда-Агада шатараар Гомбожаб Цыбиковэй дурасхаалда зорюулагдаһан заншалта турнир үнгэргэгдөө.

Могойтын аймагай 75 жэлдэ зорюулагдажа, хүдөө һуурингуудта соёлой үдэрнүүд үнгэргэгдэнэ.

Мүнөө жэл аймаг дотор 48875 толгой хонин, 5082 үхэр, 2731 морин үбэлжэлгэдэ оробо.

Октябриин 30-һаа ноябриин 10 болотор Новокузнецк хотодо 11, 13 наһатай үхибүүдэй хоорондо шатараар Сибириин федеральна тойрогой мүрысөөнүүд үнгэргэгдөө. Мүрысөөнүүдтэ 371 тамиршад хабаадаа.