24 ноября в Агинской окружной гимназии состоялся окружной конкурс «Лидер XXI-2017».

Мүнөө зун Будалан нютагай дэбисхэр дээрэ «Бабжын наадан» гэһэн арад түмэнэй һайндэр үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэжэ, олоной баяр болоо hэн. Энэ хэмжээ ябуулгада холо ойроһоо ерэһэн айлшад олон байгаа. Тэдэнэй нэгэн Ононой аймагай Саһаша нютагта ажаһуудаг ажалай ветеран, 75 наһатай, байтай хүбдүүд угай Бабудоржи (Владимир) Батомункуев урдын түүхэ домогоор һонирхожо, элдин дайдаяа аршалhан Бабжа-Барас баатарай дурасхаалта музей ба хүдэр шамбай хүбүүдэй мүрысөө, концерт-наада урмашан хараhан байна.

Тамирай уласхоорондын классай мастер Сокто Намжиловай дурасхаалда зорюулагдажа, декабриин 2-то Ага тосхондо классическа шатараар нээмэл 5-дахи мүрысөөн эмхидхэгдээ. Энэ мүрысөөндэ элдэб орон нютагуудай шатаршад хабаададаг заншалтай.

Буряадай арадай артистка, Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Улаан Баатар хотодо үнгэргэгдэһэн уласхоорондын арадай уртын дуунай конкурсын лауреат, багша Ешин-Хорло Гомбоин декабриин 4-дэ түрэл Ага-Хангил нютагайхидтаа «Арадайм дуунай дээжэһээ» гэһэн концерт-наада бэлэглэжэ, арадай дуунай һайндэр нэрьеэ һэн.

Забайкалиин хизаарай Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ номой сангай уншагшадые номоор хангалгын таһагай ажалтад К.Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын хүүгэдэй уран урлалай һургуулида «Мастерица – золотые руки» хэшээл-уулзалга үнгэргөө. Энэ уулзалга уншалгын танхимай гол мэргэжэлтэн Ц.Цыриторова эмхидхээ.