Цыбен Жамцараногой нэрэмжэтэ Забайкалиин хизаарай номой сан соо Агын тойрогой 80 жэлэй ойн баярта ба Экологиин жэлдэ зорюулагдаһан «түхэреэн шэрээ» ноябриин 30-ай үдэр үнгэргэгдѳѳ.

Ноябриин 29-30-да Буряад драмын театрта «Алдар. 9 секунда» гэжэ шэнэ зүжэгэй харалга болоо.

Тойрогой бүхы хүдөө һуурингуудта, тосхонгуудта ажаһуугшадай суглаанууд үнэргэгдэбэ.

Агын тойрогой гимнази-интернадай «Акварель» дуунай студи Красноярск хото ошожо, бүхэроссиин IV «Результат» конкурс-фестивальда хабаадаад, 2-дохи шатын дипломоор шагнагдаһан байна.

Байгша оной ноябриин 6-да Ага тосхоной «ДалиТЭ» театрай байшан соо Оскар Уайльдын пьесээр «Счастливый принц» гэһэн зүжэг харуулагдаа.