СССР-эй арадай артист Л.Линховоиной нэрэмжэтэ хүүгэдэй уран урлалай һургуулиин байгуулагдаһаар 50 жэлэй ойдо зорюулагдаһан концерт ноябриин 29-дэ Могойтын сүлөө сагаа үнгэргэлгын түбтэ эмхидхэгдээ.

Байгша оной ноябриин 30-ай үдэр Агын соёлой байшан соо Агын тойрогой 80 жэлэй ойн баярта ба Экологиин жэлдэ зорюулагдаһан «Лучший по профессии-2017» мүрысөөнэй дүнгүүд соносхогдоо.

Цыбен Жамцараногой нэрэмжэтэ Забайкалиин хизаарай номой сан соо Агын тойрогой 80 жэлэй ойн баярта ба Экологиин жэлдэ зорюулагдаһан «түхэреэн шэрээ» ноябриин 30-ай үдэр үнгэргэгдѳѳ.

Ноябриин 29-30-да Буряад драмын театрта «Алдар. 9 секунда» гэжэ шэнэ зүжэгэй харалга болоо.

Тойрогой бүхы хүдөө һуурингуудта, тосхонгуудта ажаһуугшадай суглаанууд үнэргэгдэбэ.