Тойрогой тосхонгуудые ба хүдөө нютагуудые ариг сэбэр болголгоор энэ жэлэй дүнгүүд татагдаа.

Ага тосхондо 17 наһа гүйсөөдүй эдир хүбүүдэй хоорондо дүрэ буляалдаата барилдаагаар Бүхэроссиин мүрысөөн үнгэргэгдөө.

Агын Буряадай тойрогой байгуулагдаһаар 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Агинский Бурятский округ: история, современность и векторы развития» гэһэн эрдэмэй-практическа конференциин «Соёл ба урлал» гэһэн секциие тойрогой Захиргаанай социальна һалбариин хүтэлбэриин соёл ба тамир хүгжѳѳлгын таһагай даргын орлогшо Саяна Аюшиева хүтэлэн ябуулаа.

Эндэ һая Эрхүүгэй можын Саянск хотодо боксоор эдиршүүлэй хоорондо бүхэроссиин турнир үнгэрөө.

РФ-гэй габьяата врач, элүүрые хамгаалга эмхидхэгшэ Роза Сариева ноябриин 26-да 70-тай болобо.