Тамирай уласхоорондын классай мастер Сокто Намжиловай дурасхаалда зорюулагдажа, декабриин 2-то Ага тосхондо классическа шатараар нээмэл 5-дахи мүрысөөн эмхидхэгдээ. Энэ мүрысөөндэ элдэб орон нютагуудай шатаршад хабаададаг заншалтай.

Буряадай арадай артистка, Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Улаан Баатар хотодо үнгэргэгдэһэн уласхоорондын арадай уртын дуунай конкурсын лауреат, багша Ешин-Хорло Гомбоин декабриин 4-дэ түрэл Ага-Хангил нютагайхидтаа «Арадайм дуунай дээжэһээ» гэһэн концерт-наада бэлэглэжэ, арадай дуунай һайндэр нэрьеэ һэн.

Забайкалиин хизаарай Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ номой сангай уншагшадые номоор хангалгын таһагай ажалтад К.Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын хүүгэдэй уран урлалай һургуулида «Мастерица – золотые руки» хэшээл-уулзалга үнгэргөө. Энэ уулзалга уншалгын танхимай гол мэргэжэлтэн Ц.Цыриторова эмхидхээ.

СССР-эй арадай артист Л.Линховоиной нэрэмжэтэ хүүгэдэй уран урлалай һургуулиин байгуулагдаһаар 50 жэлэй ойдо зорюулагдаһан концерт ноябриин 29-дэ Могойтын сүлөө сагаа үнгэргэлгын түбтэ эмхидхэгдээ.

Байгша оной ноябриин 30-ай үдэр Агын соёлой байшан соо Агын тойрогой 80 жэлэй ойн баярта ба Экологиин жэлдэ зорюулагдаһан «Лучший по профессии-2017» мүрысөөнэй дүнгүүд соносхогдоо.