Тойрогой 80 жэлдэ зорюулагдажа, волейболоор хизаарай 16-дахи нээмэл мүрысөөн үнгэргэгдөө.

Агын тойрогой эмхи зургаануудай, үйлэдбэринүүдэй хүтэлбэрилэгшэдэй дунда буряад хэлэ мэдэлгээр мүрысөөн үнгэргэгдэбэ.

Агын тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Бато Доржиев «Агинское землячество» гэһэн региональна ниитэ эмхитэй – нютаг зонтоёо Улаан-Үдэдэ октябриин 22-ой үдэр уулзалга эмхидхэһэн байна.

Ноябриин 4-дэ, Арадай нэгэдэлэй үдэр, Агын тойрогто тамирай хэдэн мүрысѳѳн эмхидхэгдээ.

Шэтэ хотодо ноябриин 1-4-дэ уран бэлигэй «Гуранёнок-2017» уласхоорондын фестиваль үнгэржэ, Ага нютагай эдиршүүл ехэ амжалта туйлаа юм.