Эндэ һая Россиин субъект бүхэндэ Арадай нэгэдэлэй һайндэртэ зорюулагдаһан «Международный Большой этнографический диктант» гэһэн акцида Агын тойрог оролсоо.

Ноябриин 13-да һурагшадай дунда үнгэргэгдэһэн зунай VIII спартакиадын дүнгүүдээр «Лучший спортсмен и спортсменка Спартакиады» гэһэн шангууд Москвада барюулагдаба.

Ноябриин 11-дэ Арадай нэгэдэлэй үдэртэ зорюулагдаһан столой теннисээр Агын аймагай нээмэл мүрысѳѳн Баян-Булаг ба Һүдэнтэ нютагуудта эмхидхэгдээ.

Байгша һарын 24-26-да Ага тосхондо дүрэ буляалдаата барилдаагаар бүхэроссиин мүрысѳѳн 17 хүрэтэр наһатай хүбүүдэй дунда үнгэргэгдэхэнь.

Европын арадуудай «Алрос» Кубогай түлөө уласхоорондын турнир ноябриин 12-то Москва хотодо үнгэргэгдэжэ, Россиин можо программын бүхы янзануудаар – греко-римскэ, дүрэ буляалдаата ба эхэнэрэй барилдаагаар түрүүшын һуури эзэлээ.