СССР-эй Верховно Зүблэлэй гурбан зарлалай депутат, Агын тойрогой гүйсэдхэхы хорооной түрүүлэгшэ ябаһан Бадма Цыреновэй дурасхаалда зорюулагдаһан барилдаагаар 17-дохи заншалта мүрысөөн Дулдарга һууринда үнгэргэгдөө.

 «Агын Буряадай тойрог: түүхэ, мүнѳѳ үе ба хүгжэлтын шэглэлнүүд» гэһэн эрдэмэй-дадалай конференциин эсэстэ «Нашей истории строки» гэһэн номтой танилсуулга болоо.

Агын Буряадай тойрогой 80 жэлэй ойгоор дашарамдуулан, Забайкалиин хизаарай Агын бэдэрэлгэ-абаралгын албанай абарагша Галсан Гомбоев «Забайкалиин хизаарай бэдэрэлгэ абаралгын албанай габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Тойрогой тосхонгуудые ба хүдөө нютагуудые ариг сэбэр болголгоор энэ жэлэй дүнгүүд татагдаа.

Ага тосхондо 17 наһа гүйсөөдүй эдир хүбүүдэй хоорондо дүрэ буляалдаата барилдаагаар Бүхэроссиин мүрысөөн үнгэргэгдөө.