2 апреля президент России опубликовал обращение к гражданам страны.

Образовательные организации Забайкальского края возобновят учебный процесс с 6 апреля в дистанционной форме. Детские сады продолжат работу в том же режиме.

Мүнөөдэр Ага тосхон соогуур ябаһан федеральна харгыда зогсодог сфетофор унаад байгаа. Энэ ушар юрын ажаһуугша мобильна телефооноор фотозураг хэжэ манай редакцируу эльгээгээ. Харин нэрэе нэрлуулхэ дурагүй автор: - "Минии һанахада светофор һалхинһаа унаа. Би урда бэедэ байдаг байхадаа үдэр бэри шахуу хажуугаарынь гаража, бага һалхинда ехээр хүдэлжэ эхилээд байгаа һэн" гэжэ бэшээ.

Будалан һууринай ажаһуугшад хун шубуудай уһан дээрэ амаржа байхыень фотозураг ба видео буулгаад, манай редакци эльгээгээ. 

За последние сутки коронавирус в Бурятии подтвердился ещё у восьми человек