Байгша һарын 24-26-да Ага тосхондо дүрэ буляалдаата барилдаагаар бүхэроссиин мүрысѳѳн 17 хүрэтэр наһатай хүбүүдэй дунда үнгэргэгдэхэнь.

Европын арадуудай «Алрос» Кубогай түлөө уласхоорондын турнир ноябриин 12-то Москва хотодо үнгэргэгдэжэ, Россиин можо программын бүхы янзануудаар – греко-римскэ, дүрэ буляалдаата ба эхэнэрэй барилдаагаар түрүүшын һуури эзэлээ.

Дулдарга һууринда тойрогой арадай театрнуудай зүжэг наада табидаг бүлгэмүүдэй хоорондо ба буряадай драматург Даширабдан Батожабайн нэрэмжэтэ харалга-конкурс ноябриин 24-25-ай үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэхэнь.

Октябрь һарын эсэстэ Урда-Агада шатараар Гомбожаб Цыбиковэй дурасхаалда зорюулагдаһан заншалта турнир үнгэргэгдөө.

Могойтын аймагай 75 жэлдэ зорюулагдажа, хүдөө һуурингуудта соёлой үдэрнүүд үнгэргэгдэнэ.