Һүүлэй үедэ буряад угсаата арадай дунда дэлгэржэ, олоной һонирхол татаһан тус нааданда дүн хамта 10 можо хабаадаа. Хоёр хибэс дээрэ ябуулагдаһан нааданай дүнгөөр, нютагай залуушуул – «Наран» можын Цырена Цымженова, Аяна Зандараева гэгшэд түрүү һуури эзэлээ. Хоёрдохи һуурида «Бүргэд» можын Вячеслав Базаров Билигма басагантаяа, гурбадахи һуурида «Бодонгууд» можын гэшүүд Эрдэни Болотов Оюна дүү басагантаяа гараа.

   (Үргэлжэлэлынь 8-дахи дугаарта уншахада болохо).

   Оюна БАЗАРОВА.

You have no rights to post comments