Тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэд гэхэдэ, Зорикто ба Нонна Тогочиевтанай эстрадын театр болон П.Чайковскиин нэрэмжэтэ уран урлалай колледж болоно.

   Хэмжээ ябуулга Буряад Уласай Соёлой яаманай дэмжэлтээр үнгэргэгдөө. Буряад ороной мэдээжэ дуушадай ба эстрадын ододой дуу хүгжэм доро модельнүүд тайзан дээгүүр ябаа. Эндэ урилгаар Агын тойрогой Хүнхэр нютагһаа хүүгэдэй «Замай эхин» гэһэн нэгэдэл Жаргалма Чирнинова хүтэлбэрилэгшэтэеэ ошожо хабаадаһан байна. «Замай эхин» нэгэдэл фетрээр оёһон «Юртэмсын амисхал» гэһэн хубсаһанай суглуулбари дурадхаа. Жаргалма Дамдиновна Буряад Уласай мэдээжэ дизайнернуудтай нэгэ тайзан дээрэ зогсохо талаантай байһанаа мэдүүлээ.

   Тус нэгэдэл Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаевагай гар табилгатай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа. Хүүгэд томо тайзан дээрэ түрүүшынхеэ гаража, нютагаа ехэ хүхюутэйнүүд, баяртайнууд бусаа гэжэ хүтэлбэрилэгшэнь тэмдэглэнэ.

   Наталья БАИРОВА.

You have no rights to post comments