- Туяна Владимировна, сэдьхэл хүдэлгэмэ зүжэг найруулбат. Энэ зүжэг тухайгаа хөөрэжэ үгыт. 

   - Украинада сэрэгэй тусхай үйлэ хэрэгтэ хабаадажа, Эсэгэ ороноо хамгаалжа ябаһан сэрэгшэдтэ зорюулагдаһан «Амиды мэндэ бусагты даа» гэһэн шэнэ дуун мүндэлөө һэн. Дуунай үгэ дээрэ Сахюурта нютагай Балбарма Дашиева, хүгжэм дээрэнь Далай Цыдыпов хүдэлөө. Сэдьхэл шэмшэрүүлһэн дуу Ламажапов Баясхалан ахамни уянгата гоёор дуулаа бэлэй. Дуун намда ехэ һайшаагдаа. Тиимэһээ удхадань тааруулан, зүжэг табиха гэжэ бодооб. Ламажапов Владимир абадаа хонходожо, дайнай үедэ хабаатай ушар хөөрэжэ үгыт гэжэ гуйгааб. Аба Эсэгын дайнай үе соогуур үнэн болоһон ушар хөөрэжэ үгөө. Табан хүбүүдтэй эжы дүрбэн хүбүүдэйнгээ дайнда мордоходонь, тоонтоһоонь шорой абажа, туулмаг соо хэжэ үгэһэн ха. Нэгэтэ тэрэнэй хүдөөдэ ажал хэжэ байтарынь, «одхон хүбүүешни дайнда абабал, яарыш!» гэжэ нэгэн дуулгаһан юм. Эхэнэр хүбүүнэйнгээ тоонтодо хүрэжэ, шорой абаһаар үрдеэгүй: хүбүүниинь ябашаһан байгаа. Эсэгэ ороноо хамгаалхаяа дайсадай урдаһаа бодоһон эдэ табан хүбүүдэй дүрбэниинь лэ гэртээ бусаһан, одхон хүбүүниинь дайнай газарта алдалан унаһан ха. 

   Абын хөөрэһэн ушар зүрхэ сэдьхэлыем хүдэлгөө. Тиигээд энээниие зүжэг болгохо гэжэ шиидээб. Могойтын поэтесса Цындыма Бабуевада хандахадамнай, зүжэг наадахаар сценари болгожо үгөө. Тэрэнииень эндэ тэндэһээнь тааруулжа нэмээбди, заһаабди. Хоёр долоон хоногой туршада артистнар хүнэй сэдьхэлдэ хадуугдахаар яажа наадахаб, дүрэеэ яахадаад харуулхаб, ямархан хубсаһа үмдэхэб, хүгжэм дуунай зэдэлхэдэ, артистнар тайзан дээрэ юу хэхэб, үйлэ бүхэндэ тайзанаа яагаад гэрэлтүүлхэб гэхэһээ эхилээд, бэлэдхэлгын асуудалнууд гаражал байгаа. «Хамтын хаба ехэ, олоной олзо ехэ» гэдэгтэл, зүжэгнай бүтэжэ табигдаал даа. 

   (Үргэлжэлэлынь 49-дэхи дугаарта уншахада болохо).

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments