Почтодо хахад жэлэй захил ( 26 газетэ ):

гэрэй хаягаар – 617,16 түхэригтэ, а/я – 588 түхэригтэ

Редакцида, нютагай захиргаанда жэлэй захил ( 52 газетэ ) – 800 түхэригтэ

 

Жэлэй электронно захил ( PDF түхэлэй ) 1000 түхэригтэ

Хахад жэлэй электронно захил ( PDF түхэлэй ) 600 түхэригтэ 

 

 

 

You have no rights to post comments