Бүгэдэ буряадай “ТОЛОН” һонин.

 

 

 «Толон» газетын түүхэһээ 

  • Забайкалиин хизаарай дэбисхэр дээрэ ори ганса буряад хэлэтэ хэблэл болоно.
  • Түрүүшын дугаар 1989 оной ноябриин 1-дэ «нара» хаража, 1226 хэһэгээр барлагдаһан юм.
  • Түрүүшынь редактораар тойрогой хэблэлэй ветеран Цырен-Дондок Гонгоров томилогдоо.

 

 

 

 

 

 

1992 оной майн эсэсээр арадай депутадуудай тойрогой Зүблэлэй Бага Зүблэлэй шиидхэбэреэр «бүгэдэ буряадай» гэһэн статустай болгогдоо.

Тэрэл ондо буддын шажанай «Дунгар», уран зохёолой «Улаалзай», 1997 ондо залуушуулда зорюулагдаһан «Үетэн» хабсаргалтанууд гарадаг болоһон байна.

 

 

 

 

 

 «Толон» - мүнѳѳдэр

2008 оной апрель һарын 900-дахи дугаар үнгэтэ болоо.

Хүүгэдые багаһаань түрэл хэлээрээ хѳѳрэлдүүлжэ һургаха, һонирхуулха, эльгэлүүлхэ дурлуулхын тула үхибүүдтэ зорюулһан «Барбаадай» нюур дугаарһаа дугаарта бэлдэгдэнэ.

 Уншагшадайнгаа эрилтэнүүдые хангахын тула «Ород-буряад толи», үреэлэй болон һургаалай үгэнүүд толилогдоно. 

 

 «Толон» газетын редакци саг үргэлжэ конкурснуудые, эхэ хэлэеэ, ёһо заншалаа дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор элдэб акцинуудые эмхидхэдэг гуримтай.  

 

 

 

Нютагай уран зохёолшодые, шүлэгшэдые, сурбалжалагшадые дэмжэхэ зорилготойгоор
Жамьян Балданжабоной,
Цыдып Жамбаловай,
Доржи Гомбоевой нэрэмжэтэ
болон «Алтан гуурhан» шангууд байгуулагданхай.

 

 Жамьян Балданжабон
           (1909-1967)
Шандали нютагта тоонтотой.
Прозаик, поэт, багша, ниитын ажаябуулагша, буряад уран зохёолой үндэһэ һуури табигшадай нэгэн.  
”Хүндэлэй тэмдэг” орденой кавалер.

 

 

 

 Доржи Гомбоев 
    (1914 - 1995)

Үзѳѳн нютагта тоонтотой.
Хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, поэт, олон дуунуудай автор, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадагша, Улаан Одонойнаграждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За Победу над Германией».  

 

 

 

 

 

 Цыдып Жамбалов
 (1931 -1982)

Үбэр-Аргали нютагта тоонтотой. 
Поэт-лирик, оршуулагша, СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.

 

 

 

 

 

  

 

«Толон» һониной амжалта туйлалтанууд

 

     1. Бүгэдэ буряадай уласхоорондын «Алтаргана-2010», «Алтаргана-2012», «Алтаргана-2016» наадануудай «Алтан                  саг» конкурсын алтан медаль;

     2. «Регион-медиа-2010» гэһэн Забайкалиин хэблэлэй фестивалиин дипломант;
     3. 2011 ондо «Парламентский корреспондент» зохёохы конкурсын дипломант;
     4. 2012 ондо тамирай сэдэбүүдээр бэшэдэг хизаарай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй дунда                                    эмхидхэгдэһэн  конкурсын дипломант;
     5. 2013 ондо Россиин Федерациин һунгалтын һалбариин 20 жэлэй ойдо зорюулагдаһан эрхим толилолгонуудай                  хизаарай конкурсын дипломант;
     6. 2013 ондо хабарай-намарай санитарна сэбэрлэлгын дүнгүүдээр «Ага тосхон» хотын тойрогой захиргаанай                        Хүндэлэлэй грамота;
     7. Забайкалиин хизаарай сүүдэй зургаануудай ажаябуулга тухай эрхим толилолгонуудай түлѳѳ 2013 ондо                                Судьянарай зүблэлэй баярай бэшэг.

 

 

 Манай газетэ Россиин хэблэлэй алтан жасада оруулагданхай

 

 

 

You have no rights to post comments