Түлэблэбэй гол шэглэлынь буряад хэлэеэ мэдэхэгүй үхибүүдтэ зорюулагдаа. Элдэб онол арга хэрэглэн, үхибүүдые түрэл хэлэндэнь эльгэлүүлхэ, hонирхуулха, хоорондоо буряадаараа хөөрэлдэхэ, харилсаха эрмэлзэл түрүүлхэ болон арадайнгаа түүхэ, ёһо заншалнуудтай танилсуулха зорилготой байгаа.

   Энэ ажал байгша оной февраль hараhаа июль болотор ябуулагдаа. Тон hонирхолтойнь гэхэдэ, хэшээлнүүд онлайн болон офлайн аргаар үнгэргэдөө. Ага тосхоной үхибүүд долоон хоногой хоёр удаа Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ номой сан болон Агын социальна һалбариин ажалтадай мэргэжэл дээшэлүүлгын институдай танхимууд соо хэшээлнүүдтэ ябаа.

   Москва, Новосибирск, Эрхүү хотонуудай болон олонхинь Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай үхибүүд, нэгэ хэды бүдүүн зон 2 бүлэг боложо хубаараад, онлайн аргаар hураа.

   8 сэдэбтэ хубаагданхай 40 хэшээл долоон хоногой 2 үдэр нэгэ-нэгэ сагаар ябуулагдадаг байгаа. Нэрлэбэл, Сагаалган, минии бүлэ, уг гарбал, буряадаймнай заншалта эдеэ хоол, хубсаhан, табан хушуун мал, hэеы гэр болон hайндэрнүүд.

   Викторина, челлендж гэхэ мэтэ hонирхолтой мүрысѳѳнүүдтэ шагнагшад хабаадажа, абаhан мэдэсэеэ харуулдаг байгаа. «Вконтакте» гэhэн социальна сүлжээндэ хүүгэдэй ажалнууд табигданхай, тэндэ дуратай зон хараха аргатай.

   Буряад хэлээр мэдэсэеэ үргэдхэһэн хүүгэдэй гэртэхин, бүдүүн зоншье багшанарта халуун баярые хүргөө.

   Цыцыгма ЖАНЧИПОВА, түлэблэлэй хүтэлбэрилэгшэ.

You have no rights to post comments