Россиин үндэһэтэнэй түрүүшын радиостанциин долгиндо ород дуунууд, hүүлэй һонинууд, хит-парад ба бусад рейтинг ехэтэй программанууд дамжуулагдадаг юм. Һаяын сагта Υбэр Байгалай хизаарай ажаһуугшад нютаг можынгоо һонинуудые, сагай уларилай уридшалһан мэдээнүүдые шагнажа эхилхэ бшуу.
   Жэл бүри тус эмхиинхид 30 гаран түлэблэлнүүдые, федеральна ба уласхоорондын хэмжээнэй олониитын акци болон фестивальнуудые эмхидхэдэг. Олон жэлэй туршада Шэтэ хотодо дамжуулгануудые хэдэг, жэл бүри «Фестиваль воздушных змеев» эмхидхэдэг. Байгша ондо Шэтэдэ радиостанциин дэмжэлтээр нютаг можонууд хоорондын хүгжэмэй «МузФест» фестиваль, тайска боксоор Россиин кубок, концертнүүд, зүжэгүүд үнгэргэгдөө. Ага тосхондо болоһон    «Алтаргана» нааданай үедэ «Русское радио» өөрыгөө олонтой танилсуулһан байна.

   Цымжидма ДОЛГОРОВА.

You have no rights to post comments