Россин Холбоото Уласай Ажалай Баатар, СССР-эй арадай артист, Гүрэнэй Дүүмын hунгамал, Агын Буряадай тойрогой ба Υбэр Байгалай хизаарай хүндэтэ эрхэтэн Иосиф Кобзоной түрэhөөр 85 жэлтэй дашарамдуулан, Баатарнуудай аллей дээрэ митинг сентябриин 11-дэ үнгэргэгдөө.

Тус хэмжээ ябуулгада Агын тойрогой засаг зургаануудай түлөөлэгшэд, юрыншье зон хабаадажа, Иосиф Кобзоной бюстдэ баглаа сэсэгүүдые табяа.

 

 

Митинг нээлгын үедэ Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуевта үгэ үгтэбэ.  

- Иосиф Давыдович Кобзон Агын Буряадай тойрогой хүгжэлтэдэ аргагүй ехэ хубитаяа оруулhан. Тэрэ үедэ тойрогой хүтэлбэрилэгшэ ябаһан Баир Баясхаланович Жамсуевтай суг үгэ нэгэдэжэ хүдэлhэмди, намда тойрогой асуудалаар хандажа, даабари үгэхэдэнь, Гүрэнэй Дүүмэдэ, дээдын зургаанда гаража шиидхэдэг байгааб гэжэ Иосиф Давыдович хэлэдэг hэн. Тэрэнэй хэhэн ажал мартагдашагүй, олоной  түлөө оролдожо, зоной түлөө жүдхэжэ ябаhан хүн тойрогой арад зондо тон ехэ хүндэтэй болоhон юм. Ёhото баатарай дүрэ хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ үлэнхэй.  Аша габьяань, хэhэн буянтай үйлэ хэрэгынь хэтэ мүнхэдөө тойрогой түүхэдэ оронхой гээшэ. Халуунаар дурсан hанажа, жэл бүри түрэһэн үдэртэнь аллейн дэргэдэ сугларжа, И.Д.Кобзоной бюстдэ сэсэгүүдые табидагнай заншалта болохо гэжэ hананаб, - гэжэ Буянто Балданжапович хэлэбэ.   

СССР-эй арадай артист К.И.Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын хүүгэдэй уран урлалай hургуулиин хүмүүжэмэл Алина Петрова «Песня остаётся с нами» гэжэ дуу дуулажа, олониие hонирхуулаа.

Баирма Дылгырова.

Долгорма Дашинимаевагай фото-зурагууд.

You have no rights to post comments