­

Агын дасанай филиал болохо Тариин дуган Ононой аймагта оршодог юм.

Агын дасанай Согшон дуганда түсэблэгдэһэн ажалнууд түгэсэжэ, хандибай мүнгэ суглуулгын счёт хааха саг ерээ гэжэ шиидхэбэриин абтаһан тухай бэшээ бэлэйбди. Гурбан жэлэй туршада Согшон дуган хуушанайнгаа һүртэй түхэлдэ орожо, бүхы нютагайхидаймнай, юрэл шажан хүндэлдэг зоной нюдэ хужарлуулба. Яагаад иимэ богони болзор соо энэ ехэ хэмжээнэй ажал бүтээ гээшэб? 

Монгол литын ёһоор шара шорой нохой жэл хабарай түрүүшын - хүхэ эреэн гүрөөһэн   һарын шэнын нэгэндэ (григорианска литээр февралиин 16-да) залар-жа, Ази түбиин арад тү-мэн шэнэ жэлээ угтахань. Агын «Дэшэн Һүндэблин» дасанай гунир Бадма ла-ма хурагдахаа байһан хуралнуудай удха шанар тухай маанадта хөөрэжэ үгэбэ.

Буряад угсаатан Сагаалганай урда тээ дасан ябажа, гараха жэлэйнгээ байдал номдо харуулдаг гуримтай. Ямар заһал хэхэ ёһотойб гэжэ Агын дасанай ехэ гэсхы Чингиз ламатай уулзажа хѳѳрэлдэбэбди.

2018 оной сентябрь һарада

Агын Буддын шажанай академиин байгуулагдаһаар 25 жэл гүйсэхэ юм.