Буряад угсаатан Сагаалганай урда тээ дасан ябажа, гараха жэлэйнгээ байдал номдо харуулдаг гуримтай. Ямар заһал хэхэ ёһотойб гэжэ Агын дасанай ехэ гэсхы Чингиз ламатай уулзажа хѳѳрэлдэбэбди.

2018 оной сентябрь һарада

Агын Буддын шажанай академиин байгуулагдаһаар 25 жэл гүйсэхэ юм.

 

 

Впервые в России за всё послереволюционное время в этом году появится Геше Лхарамба.

 

Хүрдэ гээшэмнай буддын шажанай шүтөөнэй гол хубинуудай нэгэн мүн.

Үргэн уужам хүндын дунда амгалан тэнюун түбхинэһэн Эгэтын дасан харахадаа, сэдьхэлнай баяраар билтаржа, һайхан мэдэрэл, бэшэрэл түрүүлээ.