Рихын үедэ бэеэ аршаанлаха, буянда хүртэхэ дуратайшуул жэл бүри олон болоһоор. Байгша оной намар бидэ Рихын үедэ 86 наһатай Содномдаржаагай Хандсүрэн эгэшэтэй Алханада танилсаһан байнабди.

Иимэ нэрэтэй, гүнзэгы удхатай ном мүнөө жэл Улаан-Үдэ хотын «НоваПринт» хэблэлдэ «нара» хараһан байна. Эблүүлэн зохёогшонь - Ушарбай нютагһаа гарбалтай, сагаангууд угай Намжилма Бальжинимаева. Тэрэ үнэр арьбан Нанзадай Бальжинимын гэр бүлэдэ 1946 ондо түрэһэн, 11 үринэрэй ехэнь болоно.

Буряад уран зохёолой порталай редактор, «Уран хүн» гэжэ буряад зохёолой, уран зурагай сайт эмхидхэгшэ Баира Бальбуровагай Агада үнгэргэгдэһэн Буряад хэлэнэй һарын түгэсхэлэй эрдэмэй-практическа конференцидэ хабаадахаяа ерэхэдэнь, хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.

Хүндэтэ гэрэй эзэн эхэнэрнүүд!

Ноябрь-декарь һарануудта үүсэ хэдэг гээшэбди. Тиимэһээ мүнѳѳдэр малай гэдэһэ дотороор хэгдэдэг зарим эдеэ хоолой рецептнүүдые дурадханабди.

Буряад һарын түгэсхэлэй эрдэмэй-практическа конференцидэ Агын 2-дохи дунда һургуулиин директорэй һуралсалай-хүмүүжүүлгын талаар орлогшо, культурологиин эрдэмүүдэй кандидат Дулмажаб Цынгуева «Мүнөө үеын үхибүүдтэ сэдьхэлэй хүмүүжүүлгын удха ба арга боломжонууд» гэһэн сэдэбээр элидхэл хээ бэлэй. Мүнөө сагта шухала энэ сэдэбээрнь һонирхожо, бидэ хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.