Нютагайхидаймнай дунда Агын эмнэлгын газарта аргалуулаагүй хүн үгы шахуу байха. Олон хүнэй ами наһа абарһан, эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой аргашадтаа доро дохиё.

 

 

Агада фельдшерскэ пункт 1907 ондо эмхидхэгдэһэн түүхэтэй. Түрүүн Варвара Вампилова фельдшер-акушерээр хүдэлөө, 1913 онһоо фельдшерэй мэргэжэл шудалһан. Ага нютагай Ванчик Очиров хүн зониие аргалжа эхилһэн. Зүгтөө Агын сэлеэндэ больницын нээгдэһэн саг 1921 оной августын 15-һаа тоологдодог юм. Юрьевскэ университет түгэсхэһэн Догой нютагай Лэксэк Жабэ түрүүшын врач, тойрогой больница байгуулагша юм.


Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВ.

You have no rights to post comments