Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо Дондок-Ринчин Намжилоной түрэһөөр 130 жэлэй ой угтуулан, Зүдхэлиин һургуулиин багша-библиотекарь, музейн таһагые даагша Бальжима Бортоева нютагайнгаа зохёолшын намтар ба дурасхаалыень яажа хүндэлдэг тухайгаа бэшэбэ.

   28 мая этого года ветерану Великой Отечественной войны, писателю-фронтовику, переводчику, журналисту, общественному деятелю, Заслуженному работнику культуры РСФСР, Почётному гражданину Читинской области, Народному поэту Республики Бурятия Арсалану Жамбаловичу Жамбалону (Жамбалову) исполнилось бы 97 лет по официальным документам (99 лет по архивным данным).

…Түби дэлхэйдэ гансахан

Түрэһэн нютаг байдаг лэ –

Тоонто гэжэ заншаһан

Тогтомол һайхан газар лэ.

«Тоонтоёо эрьехэ» гэлсэдэг

Тоомжотой нангин ёһололнай

Арад түмэнэй шүтэдэг

Анха урданай заяамнайл…

Ага нютагай буряадууд

Аба эжынэрэй захяагаар

Ажалша, малша угуудаа

Анхаран дурсажа ябаһаар…

Амгалан тайбан
Ага нютагнай, амар сайн!
Аба эжынэр –
Арад түмэмнай, амар сайн!
Танай аша туһаар
Тамир хүсэ олонхойбди,
Танай зааһан замаар
Талаан хубитай, золтойбди.

Заншалта ёһоор эмхидхэдэг асуултадамнай хүн зон, уншагшад эдэбхитэйгээр хабаададаг юм. Энэ удаа асуултада хабаадагшад «Улаалзай» гэһэн тусхай дугаарта зорюулһан иимэ гурбан асуудалда харюусаһан байна:

    1. Ямар буряад уран зохёолшодые мэдэхэбта?
    2. Һаядаа ямар ном уншаабта?
    3. Тэрээнһээ ямар һургаалай үгэнүүдые хадуугаабта?