- Дамдинжаб Цыбенович, буряад арадайнгаа шагай наада үргэн дэлисэтэйгээр үхибүүдэй дунда нэбтэрүүлнэт. Шандалиин дунда һургуулиин һурагшад шагай нааданда бэрхэ гэжэ дуулдадаг. Энээн тухай хөөрэжэ үгыт.
   - Буряад арад аргагүй баян заншалтай, хэлэтэй юм. Үеһөө үедэ заншалаа дамжуулжа байхада, буряадуудай уг залгамжалга таһархагүй.
   Шагай наадан урда сагһаа эхи абажа хүгжэһэн. Наадаяа саашань хүгжөөжэ, үхибүүдээ дүрэлжөөтэй болгобол, арадай наадан мартагдахагүйл даа. Өөрын соёлтой, хэлэтэй байхадаа, бэшэ арадһаа илгарнабди.
   Дулдаргын аймагай зон шагай нааданда дуратай. Тэдэ Дулдаргадаа шагай нааданай клуб байгуулаад, тэндээ сугларжа, һорилго хэдэг. Клубай гэшүүд шагай наадалсахыемни дуудаа һэн. Тэрэ гэһээр хэды-хэды Дулдарга ошожо наададаг байгааб. Тиихэдээл һанаа һэм: «Һургуулидаа шагай наадаха шэрээнүүдые табиха». Тэрэ үедэ Шандалиин дунда һургуулиин захиралай тушаал эзэлжэ ябааб. Тиигэжэ үхибүүднай шагай наададаг болоһон. Эхин шатын һургуули соо хоёр шэрээ зохёогдонхой. Тэндэ 1-4-дэхи ангиин һурагшад багшанарайнгаа хүтэлбэри доро шагай наададаг. Үхибүүд 5-дахи ангида шагай наадаха дүрэлжөөтэй ерэдэг.
   - Аймагай, тойрогой хэмжээндэ эмхидхэгдэһэн шагай наадаар мүрысөөнүүдтэ хүсэтэйгөөр хабаададаг байнат.
   - Үхибүүдэй шагай наадажа эхилһээр, гурбан жэлһээ үлүү болошоо. Һургуулиин коридор соо шагай наадаха зургаан шэрээ зохёогдонхой. Тэндэ бэлэн шагайнууд табигдаһан. Хонхын наярамсаар, үхибүүд шэрээгэй хажууда сугларжа, шагай наадажа үрдидэг. Шагайда һожортой болоһон хүүгэдэй заншал болоһон. Хүүгэд дуратайгаар, шуналтайгаар наададаг юм.

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments