Түрэлхиин абьяастай хүн
   Бэлигтэй уран зураашад юрын зон бэшэ, дээдын оюун бэлигтэй, өөрын онсо бодолтой, хараһанаа бэшэ, мэдэрһэнээ зурадаг зон юм. Ямар бэ даа шалтагаанаар зариманай нэрэ суурхангүй, олондо мэдэгдэнгүй үлэшэдэг. «Хүнэй нэрэ һэргээхэ» гэһэн түлэблэлэй уран зурааша Борис Бадмажаповай зохёохы ажалда зорюулагдаһаниинь ехэ һайшаалтай. Тэрэ ямар мүр сараа үлөөһэн бэ гэжэ намтарһаань элирхэ.
   Сахюуртын Удаганта гэжэ газарта хүбдүүд угай Дамдинай Бадмажаб Дондогой Радна хоёрой бүлэдэ 1942 оной декабриин 5-да Батор хүбүүнэй удаа Болот хүбүүн түрэһэн юм. Дансаараа Борис байгаад, энэл нэрээрээ нэршэһэн. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда 1903 оной абань баатарай үхэлөөр алдалан унажа, 1942 ондо Калининай можын Ржевскэ аймагай Кокошкино һууринда хүдөөлүүлэгдэһэн байна. Эжынь хүүгэдээ үндылгэжэ, колхозой ажалда Илалта шэрээлсэжэ ябаа. Һүүлдэнь Лхамаев Митуп гэжэ хүнтэй хуби заяагаа ниилүүлжэ, Цыпелма, Цындыма, Цыден хүүгэдтэй болоһон.
   Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments