- Басагамни, Бимбые гэртээ бү ерүүлэ. Тэрэнэй ерэхэдэ, һанаагаа ехээр зободогыемни мэдэнэ ха юмши.
- Ойлгооб, эжы. Мүнөөдэр би тэдээнэйдэ ошохоб. Бимбын эжы һанаагаа зобуужаг.

Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments