Дурасхаалай болон гашуудалай үдэрөөр дашарамдуулан, заншалта асуулта үнгэргэбэбди. Хабаадагшадта нэгэ асуудал дурадхагдаа:
- 1941 оной июниин 22 – гашуудалта үдэр. Энэ үдэр тухай Та юу мэдэхэбта?

 

Редакциин архивай фото.

Ямаршье сагта уһаар хангалга гээшэ амин шухала, хүн амитанай гол ажамидарал болоно. Дэлхэйн хамаг амиды юумэн уһагүйгөөр нэгэшье хоног байжа шадахагүй. Үбэр Байгалай, тэрэ тоодо Агын тойрог сэбэр уһанай нөөсөөр баян юм. Тойрогой ниислэл – Ага тосхон хори мянга хүрэхэгүй ажаһуугшадтай. Ага тосхоной захиргаанай мэдэлэй «Водоснабжение» гэһэн муниципальна эмхи тосхоной гол хуби ажаһуугшадые уһаар хангадаг. Тус эмхиин директорээр Базар Балданов 2009 онһоо хойшо амжалта түгэс ажаллана. Тээсгэн хүтэлбэрилэгшэтэй уулзажа, тосхониие уһаар хангалгын асуудал тухай хөөрэлдөөбди.

Шэтэдэ Россиин Баатарнууд Алдар Цыденжаповта, Евгений Эповтэ болон Виктор Тюриковтэ зорюулагдаһан хүшөө барилга түгэсэбэ. Cуг алба хаажа байһан нүхэдөө ами наһанайнгаа сэнгээр абарһан мүнөө үеын эдэ сэрэгшэдэй энэ дэлхэйтэеэ хахасаһан хойнонь Россиин Баатарай нэрэ зэргэнүүд олгогдоһон. Агын матрос хүбүүн Алдар Цыденжапов, Чернышевскын аймагһаа гарбалтай спецназовец Евгений Эпов болон Балейн аймагта тоонтотой лётчик Виктор Тюриков – юрын лэ хүбүүд ябаа, теэд бусадые абархын түлөө ойр зуура соо шиидхэбэри абажа, үнэн сэхэ ябадал хээд, түүхэдэ нэрэеэ мүнхэлөө бшуу...

   Россиин почтын үдэрөөр дашарамдуулан, Агын почтамтын даргын орлогшо Ирина Жамбаловатай уулзабабди. 

Үзэсхэлэнтэ hайхан, ургамалаар баян, домтой аршаан булагуудтай, домог түүхэтэ нангин шүтөөнэй Алхана холо ойрын hүзэгшэдэй, мүргэлшэдэй, хизаар ороноо шэнжэлэгшэдэй hонирхол татаhаар. Тэдэнэй нэгэн Мария Турова болоно. Тэрэ Тулын можын Новомосковск хотодо түрэhэн, мүнөө Москвада ажаhуудаг. Москвагай гүрэнэй дээдэ hургуули дүүргэhэн, геологиин мэргэжэлээр гурбан дипломтой юм. Тэрэ Алханын Ехэ гороодо дүрбэн хоногой туршада ябаhан байна.