Агын тойрогой «Театрай намар-2017» гэһэн Дашарабдан Батожабайн нэрэмжэтэ зүжэг нааданай харалгада Могойтын «Будамшуу» арадай театр түрүү һуури эзэлжэ, тойрогой Захиргаанай мүнгэн шанда хүртөө юм.

На секцию «Государственное и муниципальное управление» научно-практической конференции «Агинский Бурятский округ: история, современность и векторы развития», прошедшей 17 ноября в Агинском, одним из модераторов была приглашена директор Читинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), кандидат педагогических наук Елена Альбертовна Лапа. Она выступила с докладом о внедрении проектного управления. После работы в секции мы встретились с учёным.

Декабриин 8-да Могойтын соёлой байшан соо аймагай 75 жэлэй ойн баяр үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө. Могойтын аймаг Агууехэ Эсэгын дайнай hүрөөтэ жэлдэ, 1942 оной декабриин 8-да РСФСР-эй Президиумэй Верховно Зүблэлэй зарлигаар байгуулагдаһан юм. Энэ үдэрhөө аймагай түүхэ эхиеэ абаһан байна.

Декабриин 18-да Ород гүрэнэй эрхэтэдэй байдал бүридхэдэг эмхинүүдэй (ЗАГС) хүдэлмэрилэгшэд мэргэжэлтэ һайндэрөө тэмдэглэхэнь.

Агын Буряадай тойрогой 80 жэлдэ зорюулагдаһан эрдэмэй-практическа конференциин «Гүрэнэй ба муниципальна хүтэлбэри» секцидэ хабаадагшадай һонирхол Забайкалиин гүрэнэй дээдэ һургуулиин гүрэнэй, муниципальна хүтэлбэриин ба политикын кафедрын доцент Жаргал Тумуровай элидхэл ехэтэ татаа. Залуу эрдэмтэн Агын Буряадай тойрог бэеэ дааһан субъект бэшэ болоһонһоо хойшо социально-экономическа ямар хубилалтануудые дабажа байнаб гэжэ хѳѳрѳѳ.