Агын тойрогой 80 жэлэй ойн баяр ёһололнуудта хабаадаһан Буряад ороной делегациие Буряад Республикын правительствын түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов ударидажа ябаа. Бидэ Даба-Жалсан Шагжиевичтай уулзажа, буряад хэлэн, буряад үүлтэртэ мал, Буряадай хүдѳѳ нютагуудай байдал тухай хѳѳрэлдэбэбди.

Улаан-Үдэ хотодо оршодог Монгол ороной консульствын түлөөлэгшэд элшэн сайд Дамдин Чадраабалай ударидалга доро ноябриин 9-дэ Агын Буряадай тойрог хүрөөд ошоһон байна.

Зугаалайда олзын хэрэг эрхилдэг зон үсөөн бэшэ. Тэдэнэй нэгэн - Галина Цымжитова, пекарни нээжэ, нютагайнгаа зониие хилээмээр хангана.

Агын Буряадай тойрогой байгуулагдаһаар 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан үйлэ хэрэгүүдэй хэмжээндэ «Агинский Бурятский округ: история, современность и векторы развития» гэһэн эрдэмэй практическа конференци Ага тосхондо ноябриин 17-до эмхидхэгдээ. Конференциин ажаябуулгада бүхыдѳѳ 620 гаран хүн хабаадаһан байна.

В ходе подготовки материала в прошедшие выходные дни мы провели опрос в социальных сетях и мессенджерах на знание бурятской литературы.