Агын дасанай зурхайша Кыпчаков Арам лама Алтай нютагтаа элинсэгэйнгээ урдын шажан дэлгэрүүлхэ ехэ ажал ябуулдаг юм. Энэ ажалтайнь танилсая.

   Жэл бүри августын хоёрдохи субботодо Физкультурнигай үдэр тэмдэглэгдэдэг. Энэ һайндэрые хэдышье наһанай, ямаршье мэргэжэлтэй зон тэмдэглэдэг гээшэ. Физкультурнигай үдэрөөр дашарамдуулан, Россиин нютагуудта элдэб янзын тамирай мүрысөөнүүд үнгэргэгдэдэг.

   Тус һайндэр угтуулан, Дулдаргын аймагай Тугшан нютагай бүхэ барилдаанай һоригшо Батор Раднаевтай хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.

   Буряад арадай уран зохёолшо, драматург, СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Даширабдан Батожабайн нэрэмжэтэ арадай театрнуудай ба драматическа бүлгэмүүдэй конкурс Агын Буряадай тойрогто жэл бүри хүгжэлтэеэ абана. Арадаймнай үзүүр хүбүүнэй нэрэ зүүһэн конкурсын сагай ошохо бүри олон хабаадагшадтай, харагшадтай боложо байһандань омогорхомоор.

Наверное, нет на Земле такого человека, который не знал бы простой истины: природа - наш родной дом. И от того, что с ней происходит, во многом, если не полностью, зависит и будущее всего человечества. Хотя теоретически каждый согласен, что природу надо беречь, на практике это делают единицы. Даже на бытовом уровне. Ассистент кафедры гистологии Читинской государственной медицинской академии Цындыма Баясхаланова является человеком, радеющим за экологию родного края. Она недавно от Ассоциации волонтёрских центров побывала в Карелии на острове Кижи. 

   Сентябриин 24-эй үдэр Сүүгэлэй дасан 220 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэбэ.