Январиин 19-дэ үнгэргэгдэһэн Россиин Дотоодын хэрэгүүдэй «Агинский» таһагай зүблѳѳндэ Агын тойрогой, аймагуудай засаг зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд уригдаһан байна.

Впервые в Монголии я была на 9-месячной стажировке в 1974-1975 гг. в Монгольском государственном университете (МУИС) вместе с уважаемым ламой Д.Х.Самаевым. 

Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаанай соносхоһон «Толон – айл бүхэндэ!» акциин дүнгүүд соносхогдоо.

Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаанай ээлжээтэ зүблөөн мартын 30-да үнгэргэгдэбэ. Зүблөөнэй хүдэлмэридэ хизаарай Хуули байгуулгын суглаанай түрүүлэгшэ Игорь Лиханов хабаадалсаһан байна.

   Тойрогой муниципальна байгуулалтануудта харюусалга ехэтэй, найдамтай, ажалай баян дүршэлтэй олон толгойлогшонор ажалладаг юм.