Россиин почтын үдэрөөр дашарамдуулан, Агын почтамтын даргын орлогшо Ирина Жамбаловатай уулзабабди. 

Үзэсхэлэнтэ hайхан, ургамалаар баян, домтой аршаан булагуудтай, домог түүхэтэ нангин шүтөөнэй Алхана холо ойрын hүзэгшэдэй, мүргэлшэдэй, хизаар ороноо шэнжэлэгшэдэй hонирхол татаhаар. Тэдэнэй нэгэн Мария Турова болоно. Тэрэ Тулын можын Новомосковск хотодо түрэhэн, мүнөө Москвада ажаhуудаг. Москвагай гүрэнэй дээдэ hургуули дүүргэhэн, геологиин мэргэжэлээр гурбан дипломтой юм. Тэрэ Алханын Ехэ гороодо дүрбэн хоногой туршада ябаhан байна.

Агын дасанай зурхайша Кыпчаков Арам лама Алтай нютагтаа элинсэгэйнгээ урдын шажан дэлгэрүүлхэ ехэ ажал ябуулдаг юм. Энэ ажалтайнь танилсая.

   Жэл бүри августын хоёрдохи субботодо Физкультурнигай үдэр тэмдэглэгдэдэг. Энэ һайндэрые хэдышье наһанай, ямаршье мэргэжэлтэй зон тэмдэглэдэг гээшэ. Физкультурнигай үдэрөөр дашарамдуулан, Россиин нютагуудта элдэб янзын тамирай мүрысөөнүүд үнгэргэгдэдэг.

   Тус һайндэр угтуулан, Дулдаргын аймагай Тугшан нютагай бүхэ барилдаанай һоригшо Батор Раднаевтай хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.

   Буряад арадай уран зохёолшо, драматург, СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Даширабдан Батожабайн нэрэмжэтэ арадай театрнуудай ба драматическа бүлгэмүүдэй конкурс Агын Буряадай тойрогто жэл бүри хүгжэлтэеэ абана. Арадаймнай үзүүр хүбүүнэй нэрэ зүүһэн конкурсын сагай ошохо бүри олон хабаадагшадтай, харагшадтай боложо байһандань омогорхомоор.