Теэд Дугар Мижидон хэн бэ гэжэ нютагаархидһаань, нэгэ зарим эрдэмтэд болон үрөөһэн шэхээрээ тэрээн тухай юуб даа дуулаһан үсөөхэн зонһоо бэшэн мэдэхэгүйшүү гээбы гэжэ тухайлхаар.

   Дугар Мижитович бүмбэрсэг дэлхэйдэ ажаһууха үедөө түрэл Шандали нютагаа, буряад арадаа багшанарай, соёлшодой ба олониитын дунда суурхуулһан хүн юм. Тэрэ 1909 ондо малша, ажалша бүхэриг айлайда түрэһэн. Эртүүр абаяа гээгдүүлһэн хүбүүн гэрэй эзэн бүһэтэй хүнэй орондо үлэжэ, Дулма эгэшэтэеэ эжыдээ туһалжа дүнгэхэ тон ехэ түшэг тулгань болоһон байна. Тиимэһээ эрдэм һуралсал тухай бодомжолхошье аргагүй ябажа байтарнь, хүбүүнэй талаанда 1921 ондо хүршэ Зүдхэли нютагта эхин шатын һургуули нээгдэжэ, эжынь хайрата үриеэ һуралсалай гуламтада ябуулха гэжэ шиидээ. Дугар хүбүүн һургуулиин богоһо алхахаһаа һуралсалдаа тон бодолтойгоор, оролдосотойгоор хандажа һураад, Агын долоон жэлэй һургуули дүүргэһэн юм. Ном һударта улигтай, эрдэм мэдэсэдэ хомхой, абьяастай хүбүүн Буряадай багшанарай техникумдэ орожо, магтаалтай, эрхим һайнаар һураһанай ашаар сагһаа урид дүүргэжэ, 1931 онһоо арадай һуралсалай һалбарида хүдэлжэ эхилһэн. 1933 ондо Онгоосоной (Онгоцон) эхин шатын һургуулиие даагшаар томилогдоод хүдэлжэ байһанаа, хоёр жэл болоод, Буряад-Монгол АССР-эй Гэгээрэлэй арадай комиссариадай инспекторээр эльгээгдээ. Удаань Улаан-Үдын багшанарай училищида ажалда орожо, оюутадта буряад-монгол хэлэ зааһан байна. 

   (Үргэлжэлэлынь 6-дахи дугаарта уншахада болохо). 

   Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

You have no rights to post comments