Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Тойрогой гурбан аймагай, Ага тосхоной һайн дуранай түймэр саралгын гэшүүдэй энэ жэлэй галай аюултай тэмсэхэ талаар хэр зэргэ бэлэн байһан тушаа харалга-мүрысѳѳн заншалта ёһоор мартын 26-да эмхидхэгдээ.

 

   Апрелиин 21-дэ РСФСР-эй гэгээрэлэй эрхим Болот Дамдинович Дамдиновай дурасхаалай шанда хүртэхын түлөө Агын аймагай сэрэгтэ татагдаха залуушуулай ойн баярта 15-дахи спартакиада үнгэргэгдэхэнь.

   

Ц.Доржиев (баруун гарһаа), нүхэрынь - Л.Доржиева,Ц.Жамсаранов,
Г.Будаева, Т.Доржиева, Б.Жалсанов

 

   Профессор, буряад хэлэ бэшэгэй эрдэмүүдэй доктор, хэдэн һуралсалай номуудай автор Даши-Нима Доржиевич Доржиев мүнөө мэндэ ябаа һаа, мартын 20-до тэбхэр ерэнаhаяа угтаад байха һэн. Энэ ойгоорнь дашарамдуулжа, ехэ Цыремпил хүбүүнэйнь хөөрөө дурадханабди.

Сагай эрилтээр, нютаг дэбисхэрээ өөһэдөө хүтэлэлгэ (ТОС-ууд) ажаябуулгаяа эршэмтэйгээр эмхидхэнэ.

Согто-Хангилай «Толон» гэһэн комсомол-залуушуулай хонин ажалай бригадын 45 жэлэй ой угтуулан