ТҮРЭЛХИИН УРАН ГАРТАЙ АХА

   Үбэр Байгалай хизаарай Россиин бүридэлдэ ороһоор 370 жэлэй ойдо зорюулагдажа, сентябрь һарын 20-ёодоор Шэтэ хотодо «370. Наш путь» гэһэн хизаарай фестиваль үнгэргэгдөө һэн. Тэндэ аймагуудай ба Агын тойрогой уран гартан хотын талмай дээрэ зоной анхаралда бүтээлнүүдээ табиһан байна. Тиихэдэ Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагша Александр Осипов илангаяа Могойто тосхоной Цырендоржи Дымбрыловэй модо һиилэжэ хэһэн бүтээлнүүдые ехэ һайхашаагаа һэн. Модоор бүтээһэн, буряад арадай урдын ажабайдал харуулһан жэжэхэн дүрсэнүүдтэй композицинууд ехэ нарин ажал юм. 

   Могойтын аймагай Хүйтэн гэжэ газарта «Хатан эжы» гэжэ үндэһэн соёлой комплексын нээлгэдэ бүтээлнүүдыень түрүүшынхеэ хаража һонирхоод, Цырендоржи Дымбрыловичэй намтартай, талаан бэлигэйнь эхинтэй, ажаябуулгатай танилсабабди.

   Зугаалайда Абошын Дымбрылэй ба Сагын Жүгдэрэй бүлэ 1948 оной ноябриин 29-дэ Цырендоржи хүбүүтэй болоо һэн. Энэ бүлынхид түрэлхиин гартаа дүйтэй зон, юуб гэхэдэ Болодой Абоша хүгшэн абань Сүүгэлэй дасанай барилгада хабаадаһан, суутай түмэршэ дархан ябаһан. Майдари бурханиие бүтээлсэһэн юм. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадаһан абань мүнгэн хутага, мориной тоног зэмсэгүүдые дархалха уран гартай байһан. Дамдин Дорлигтой бүлэ юм. 

   Цырендоржи хүбүүнэй дүрбэдэхи ангиин байхада, гэртэхиниинь Могойто станци зөөһэн. Түрэлхиин абьяас хүбүүндэнь дамжаһаниинь гайхалгүй. Тэрэ һургуулиин һурагша байхаһаа зураха, һиилэхэ дуратай һэн. Тиигээд Могойтын аймагай гүйсэдхэхы хорооной инструктор Цырендоржи Магаковай урилгаар лозунг бэшэхэ, ханын газетэ гаргаха, Хүндэлэлэй самбар зохёожо бүтээхэ г.м. ажалнуудые хэдэг байгаа. 

 

   АЖАЛАЙ ҮРГЭН ХАРГЫДА

   Дунда һургуули дүүргээд, Хүнхэрэй хүбүүн Гуродарма Цэдашиевтай Номгон далайн флодто алба гараһан байна. Һүүлээрнь Улаан-Үдэдэ Зүүн Сибириин технологическа дээдэ һургуулиин «Машинные аппараты пищевой промышленности» факультедтэ ороо. Оюутан ябахадаа, наһатай гэртэхинээ хайрлажа, өөрыгөө хангадаг һэн. Сүлөө сагтаа Даши-Нима Дугаровай ювелирнэ мастерскойдо хүнэй захилаар һиихэ, хүзүүнэй зүүдхэл, бугааг, бэһэлиг г.м. шэмэглэлнүүдые мүнгэн халбага хайлуулаад дархалдаг байгаа. Зохёохы бэлигээ мүлижэ, алишье талаар өөрыгөө туршадаг һэн. Нэгэтэ һургуули ажал хоёройнгоо хоорондо, нэгэ забда ороходоо, тоһон шэрээр томо хоосто дээрэ зураг зураһаншье байна. Өөрынгөө гайхалда «Проводы невесты» гэжэ зурагаараа 1968 ондо Алас Дурнын ба Сибириин хэмжээнэй конкурсдо түрүү һуури эзэлжэрхёо. Хадамда үгтэжэ байһан, тэмээ унаһан басага зураһан байна. Авторай хэлэһээр, тэрэ үзэсхэлэндэ хабаадаад лэ, ажалаа Даши-Нима Дугаровичай мастерскойдо орхиһон. 

   (Үргэлжэлэлынь 45-дахи дугаарта уншахада болохо).

   Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments