Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Ага тосхоной шүдэ аргалдаг клиникэ руу ороходо, багашуулай шаг шууяан дуулдана.

Улаан-Yдэ хотодо ажаhуудаг Агын тойрогhоо уг гарбалтай зоной байгуулhан «Агинское землячество» гэhэн ниитэ бүлгэм мүнөө намар шэнэ түрүүлэгшэтэй болоһон байна: Агын аймагай Һүдэнтэ нютагhаа уг гарбалтай залуу эдэбхитэн Баясхалан Раднагуруев hунгагдаа. Тэрэ урагшаа hанаатай, эрмэлзэл ехэтэй мэргэжэлтэн юм. Бүлгэмэй түрүүлэгшын Ага нютагаа ерэхэдэнь уулзажа, хэдэн асуудалтайгаар хандаһан байнабди.

Байгша оной ноябрь һарада бидэ Агын һуралсалай эмхинүүдтэ һурадаг монгол оюутадтай танилсажа, һуралсалаарнь, ажабайдалаарнь һонирхоһон байнабди.

 Шэтэдэ Россиин гурбан Баатарнуудта – Виктор Тюриковтэ, Алдар Цыденжаповта ба Евгений Эповтэ хүшѳѳ бодхоохо ажал ябуулагдажа байна. Энэ хүшѳѳ хаана зогсохоб, ямар байхаб? Энээн тухай хүшѳѳ бодхоохо эдэбхи үүсхэл гаргаһан ниитэ ажаябуулагша Гончикбал Баировтай хѳѳрэлдэбэбди.

Президентом России Владимиром Путиным 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтёра). Мы встретились с членами молодёжного совета Агинского округа, которые уже активно участвуют в волонтёрском движении.