Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Ноябриин 21-дэ Агын соёлой байшан соо Надежда Птушкинагай «Пока она умирала» зохёолоор «Эжыетнай эрьенгээ...» зүжэг табигдаа. Энэ зүжэгтэй танилсуулга Россиин габьяата артистка Должин Тангатовагай ойн баярта дашарамдуулагдаа.

Главный врач Агинской окружной больницы, депутат Законодательного Собрания Забайкальского края, председатель Собрания представителей Агинского Бурятского округа Цырен Бадмаевич Цыренов стал победителем в номинации «Лучший организатор здравоохранения» 2-го профессионального конкурса «Лучший врач Забайкальского края». Заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей квалификационной категории Ц.Б.Цыренов более 20 лет руководит Агинской окружной больницей. 

Ага тосхоной шүдэ аргалдаг клиникэ руу ороходо, багашуулай шаг шууяан дуулдана.

Улаан-Yдэ хотодо ажаhуудаг Агын тойрогhоо уг гарбалтай зоной байгуулhан «Агинское землячество» гэhэн ниитэ бүлгэм мүнөө намар шэнэ түрүүлэгшэтэй болоһон байна: Агын аймагай Һүдэнтэ нютагhаа уг гарбалтай залуу эдэбхитэн Баясхалан Раднагуруев hунгагдаа. Тэрэ урагшаа hанаатай, эрмэлзэл ехэтэй мэргэжэлтэн юм. Бүлгэмэй түрүүлэгшын Ага нютагаа ерэхэдэнь уулзажа, хэдэн асуудалтайгаар хандаһан байнабди.

Байгша оной ноябрь һарада бидэ Агын һуралсалай эмхинүүдтэ һурадаг монгол оюутадтай танилсажа, һуралсалаарнь, ажабайдалаарнь һонирхоһон байнабди.