Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

РСФСР-эй ба Буряад АССР-эй габьяата артист, 30 гаран жэлэй туршада Г.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай академическэ оперо ба баледэй театрай гол дуушан ябаһан Абида Арсаланович Арсалановай түрэһөөр 100 жэлэй ойгоор дашарамдуулан, наһанайнь нүхэр улаалзай хүбдүүд омогой Һама Нимбуевнатай хөөрэлдэбэбди.

Ага нютагhаа урган гараhан талаан бэлигтэй үзүүр хүбүүдэй нэгэн Бальжинима Доржиев Росси дотор, мүн буряад угсаата арадтаа мэдээжэ болоhон уран зурааша бшуу. Тэрэнэй зурагууд хари гүрэндэшье дэлгээгдэжэ, харагшадай дура сэдьхэл буляадагынь гайхалгүй. Уран бүтээлнүүдынь  эртэ урдын домог түүхэ дууряадаг, зурагууд дээрэнь мүнөө үеын хүнүүдэй, эхэнэрнүүдэй дүрэнүүд амиды мэтээр харагдадаг, элдин уужам дайдымнай үнгэ бүриин сэсэгүүд, наранай элшэ туяан билтаран байдаг юм.

Олимпиин нааданай хүрэл медаль Шулуутай нютагай тамиршан, дүрэ буляалдаата барилдаагаар тамирай габьяата мастер Базар Будажапович Базаргуруевта зүүлгэгдээ.

Тойрогой гурбан аймагай, Ага тосхоной һайн дуранай түймэр саралгын гэшүүдэй энэ жэлэй галай аюултай тэмсэхэ талаар хэр зэргэ бэлэн байһан тушаа харалга-мүрысѳѳн заншалта ёһоор мартын 26-да эмхидхэгдээ.

 

   Апрелиин 21-дэ РСФСР-эй гэгээрэлэй эрхим Болот Дамдинович Дамдиновай дурасхаалай шанда хүртэхын түлөө Агын аймагай сэрэгтэ татагдаха залуушуулай ойн баярта 15-дахи спартакиада үнгэргэгдэхэнь.