Табин дуушад дүрбэн бүлэгтэ хубааржа, дуу дуулаа. Жюриин гэшүүд тэдэнэй бүхыдөө 200 дуу гүйсэдхэхыень сэгнээ.
Һайн дуранай дуушадай дунда Сагаан-Шулуутайн Энхэма Жигмитова (15-17 наһанай), Дорнод аймагай Боржигон Ганзориг Галхуу (18-35 наһанай) болон мэргэжэлтэ дуушадһаа Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай дуушан Даваасурэн Дагвадорж гэгшэд гран-при шангуудта хүртэбэ. Энэ мүрысөөн онлайн аргаар линховоин.рф гэһэн тусхай сайт дээрэ үнгэрөө.

Жюриин гэшүүд 3 шатада дуунай видео хаража, онлайн аргаар зүбшэн хэлсэжэ, дүн татаа юм.
«А» бүлэгтэ (15-17 наһанай хабаадагшад) Шэнэхээнһээ ба Агын тойрогһоо һайн дуранай 10 эдир дуушад мүрысэжэ, Агын Сэржэна Бимбаева, Ага-Хангилай Сарюна Бальжимаева, Шэнэ Орловскын Олеся Болуговая лауреадууд болоо.
«Б» бүлэгтэ (18-35 наһатай) һайн дуранай 23 дуушад Москва хотоһоо, Шэнэхээнһээ, Монгол Уласай Дорнод аймагһаа, Буряад Уласһаа, Эрхүүгэй можоһоо, Шэтэ хотоһоо, Үбэр Байгалай хизаарһаа болон Агын тойрогһоо хабаадаа, Усть-Ордагай Аягма Куклина, Агын Дина Булгакова ба Эржена Жамьянова лауреадай нэрэдэ хүртэбэд.
«В» бүлэгтэ (18-35 наһатай) Монгол Уласай Дархан хотын гүрэнэй консерваториин, Москвагай болон Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой институдуудай, М.И.Глинкын нэрэмжэтэ Новосибирскын консерваториин, П.И.Чайковскиин нэрэмжэтэ Улаан-Үдын соёлой колледжын - бүхыдөө 10 оюутад эдэбхитэй хабаадаба. Тиин эрэшүүлэй хоорондо Жамсо Бамбагаев (Новосибирск), Алтанхуяг Отгонболд (Дархан), Мунко Батомункуев (Новосибирск) ба эхэнэрнүүдэй дунда Ирина Насанова, Мария Миронова (Зүүн Сибириин соёлой институт), Ришель Швецова (Улаан-Үдын соёлой колледж) эрхимлэбэд.

«Г» бүлэгтэ (18-35 наһатай) П.И.Чайковскиин нэрэмжэтэ Пермиин болон Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй театрнуудай, Дорнод аймагай хүгжэмтэ драмын театрай 7 мэргэжэлтэ дуушад мүрысэбэ. Эсэстэнь Мария Балдановада, Соёл Батуевта, Чингис Ивановто (Буряадай оперо болон баледэй театр) лауреадай зэргэ олгогдоо.

Энэ мүрысөө үнгэргэхын тула линховоин.рф. гэһэн тусхай сайт нээгдэһэн байна. Дэлхэйн алишье зүгтэ таража, хаа-хаанагүй һууһан зон энэ сайтда орожо, (үдэрэй 6 мянган хүн болодог байгаа) дуушадые сэгнэхэ аргатай байба. Үбэр Байгалай хизаарай соёл хүгжөөлгын түбэй соносхоһон «Харагшадай хөөршөөлгын шан» гэһэн шангай түлөө олон хүн эдэбхитэйгээр дуугаа үгэжэ, Агын Буряадай тойрогой Солбон Элбэктуев 1535 дуу абаад, түрүүлэн гараа. Конкурсын дүнгүүд дэлгэрэнгыгээр бурятскаякультура.рф сайтда үгтэнхэй.

Жюриин түрүүлэгшэ, РФ-гэй арадай артистка, Буряадай гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Дарима Линховоинай тэмдэглэһээр, тусхай маягаар ябуулһан энэ мүрысөөн үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдөө, залуу дуушад эдэбхитэйгээр хабаадаа. «Саашанхидаа эдэ шэнэ нэрэнүүд, «одохонууд» ба «одонууд» хаа-хаанагүй манай мүрысөөнэй нэрэ үргэжэ, арад зоноо суур-хуулжа ябахань дамжаггүй. Үбэр Байгалай хизаарай, Агын Буряадай тойрогой хүтэлбэрилэгшэдтэ энэ мүрысөө үндэр хэмжээндэ эмхидхэһэндэнь ехэ баярые хүргэнэб», - гэжэ тэрэ хэлээ.

Гол шанда хүртэгшэ Тувшинжаргал Энхбат аяар холын Пермь хотоһоо халуун мэндэеэ хүргэн: «Энэ ехэ мүрысөөндэ хабаадаһандаа баяртайб. Конкурс эмхидхэгшэдтэ ба жюриин гэшүүдтэ баяраа мэдүүлнэб. Саашадаа энэ мүрысөөнэй үшөө олондо мэдээжэ болохонь болтогой», - гэжэ үреэгээ.

Жюриин гэшүүн, Монголой соёлой эрхим Дашсэрэнгийн Сэндэр эмхидхэлэй гэшүүдтэ баярые хүргөөд, энэ мүрысөөнэй «Б» бүлэгтэ илагша Боржигон Ганзориг Галхууда ажабайдалдань, ажал хэрэгтэнь энэ илалта ехэ нүлөө үзүүлхэ, харгынь нээгдэбэ гээшэ гэжэ тэмдэглээ һэн.

Советскэ Союзай арадай артист Л.Линховоиной нэрэмжэтэ Уласхоорондын дуушадай мүрысөөн ганса Росси дотор бэшэ, мүн хари гүрэнүүдээр мэдээжэ болоһон. Энэ мүрысөөндэ хабаадаһан залуу дуушад ехэ һургуули гаража, илагшадта үргэн харгы нээгдэдэг гэхэдэ алдуугүй.

You have no rights to post comments