Һү-үү, тээ тэрэ минии хүйхэр ерэжэ ябана лэ. Үгы, энэмни һогтуу гээшэ гү, элүүр гү?

Үнѳѳхи һогтуул даа! Хаанаһаа юугээ оложо шудхаад ерэнэ гээшэ бэ?! Ерээ хадань яажаб даа унтуулха хэрэгтэй. Үгы гэбэл гүйхэ харайха, архи тамхи бэдэрхэ. Ай, бурха-аан! Оробо даа! Хубсаһа хунарынь гэжэ-ээ… юун гээшэб?! Гуталынь… хүнэй хэлэхын аргагүй (ѳѳрѳѳ ѳѳртэеэ хѳѳрэлдэнэ).

Муха-аа, һэ-һэ, гуталаа тайлажархи даа. Үгы, тэрэшни самсашни юм бэшэ гү? Тэрэ палааха тулаад зогсоһон хоёр ёдогорнуудшни хүлнүүдшни гээшэ. Тэрэ хоёр ёдогорнуудташни углаатай байһан, нохойн тархи шэнги болоһон зѳѳришни гуталнуудшни гээшэ. (Һогтуу үбгэндѳѳ хэлэнэ).

Ухайш даа, ойлгобо хэбэртэй. (Ѳѳртѳѳ хэлэнэ).

Заа, муха-аа, ошоод гараа угаажархи даа. Үгы, юундэ тэрэ үхэһэн нохойн нюдэн шэнги, хүн руу хилайгаад хараад, амаа ангайгаад байгаа хүмши? Юун гэжэ?.. Дуратайби?.. Яашаһан һайн юм гээшэ бэ. Бишье шамдаа олиггүй дуратайб. Заа, хүрѳѳ болоо. Саашаа эрьелдээд, гараа угаа… Үгы, яаһан юмши даа! Хүшэгэдэ гараа бү аршыш даа, угайдхадаа! (Һогтуу үбгэндѳѳ хандана).

Одоол, нээрээ, ошоод, тара һүрэтэрнь альгададаг һаа! Элүүр болог даа, яагша аабиб! (Аалиханаар, үбгэнэйнгѳѳ дуулахаар бэшээр гүбэнэнэ).

Мухаа, эндэ ерээд эдеэлэ даа. Үгы, юун гэнэбши даа? Ямар бууза?.. Ямар мяхаар хэнэй хэһэн бууза шамайе хүлеэжэ байха юм бэ?! Тэрэ гахайн пооторхоор хэһэн жаарин байна, эди даа. Эдеэлэ даа, муха-аа, эдеэлэ даа. Шимни хаана юухэнээ оложо «зоогложорхёод» ерэбэ гээшэбши… иимэ болотороо, ы-ыы? А-аа-аа, магазинай газаа… мужигуудаар… А-һаа, мужигуудаар нѳѳхи… Юун гэнэбши даа? Патяанайн басага угаагаабди гэжэ гү? Ши юугээ хэлэнэ гээшэбши? Патяанайн хүбүү угаабабди гэжэ хэн целэ һара архидаа һэн бэ? Тэрэ Патяанайшни һара бүри түрэжэ байдаг һамгатай болоо юм гү?! Патяанай та хоёр шархи пара олобо гэһэндэл, тон адлинуудта. Та хоёрые холбожо ерэһэн, нарин бургааһаар таһа сохидог һайб. Заа, муха-аа, эдеэлжэ садаа юм һаа, ошоод унта даа, муха-аа, унта. Ошыш тээ! Юун гэжэ? Архи? Хэнэй бэлдэһэн архи хүлеэжэ байха юм бэ? Нету архи, нету. Юун гэнэбши даа, тамхин? (Үбгэнтэеэ хѳѳрэлдэнэ).

Тамхи эрихэ байха гэжэ һанаад, тугаарай хохир оруулаад байгаа һэн-би. Яба, татаад үзэг! (Ѳѳрѳѳ ѳѳртѳѳ хэлэнэ).

Муха-аа, би шамайгаа хайрлажа, һэ-һэ, Базар баабайһаа мохоорхо асараа һэнби. Ши татаха гүш? Тата даа. Юун гэнэш даа… хохирой үнэртэй? Шим хэзээ хохир татаһан аад лэ, хэлэнэ гээшэбши? Одоол архи уу ууһаар, ямарш үнэр мэдэхэеэ болиһон гахай хаш даа. Заа, муха-аа, унтыш тээ, саанашни ороншни байна. Бү ал-саганыш тээ! (Тэсэжэ ядан, шүдѳѳ зуугаад хэлэнэ). Юундэ иигээд хараад байдагбши даа?! Тэмээнэй нюдэ хара – иигээд байха (нюураа уршылгаад, урал амаа жомбойлгоно). Заа, ошо, ошо, унта!

Ай, бурха-аан, энэмни унтаба даа. Ай, бурхан! Энэ үһэниинь гэжэ-ээ, юун гээшэб?! Хүгшэн ямаанай нооһон шэнги ямар муухай, даахи! Шэхэнүүдынь гэжэ дэрылдээд, пудуушха дээгүүрээ тарашанхай, хапуустын хальһан шэнги! Нюдыень харыт, үгы!.. Тэрэ газаахи поршоонхын нюдэн һураггүй дээрэ, һэ-һэ! Зай, барһамни, унтаба даа. Залуухан ябахадаа, ямар сэбэрхэн, һѳѳлхэн хүбүүн ябагша һэм даа. Архи гэжэ хүниие юуншье болгодог гээшэб даа.

 

 

 

 

You have no rights to post comments