- Яагаад энэ наадан бии болооб?

- Энэ наада анха түрүүн Намжилма Рабжирова ба Наталья Хунданова хоёр эмхидхэһэн. Түрүүшын нааданай һүүлээр наадаха дуратайшуул олон байна гэжэ эли болоо. Тиимэһээ эдэ хоёр басагад түлэблэлөө саашань ябуулха гэжэ бодоод, удаа дараалан наадануудые эмхидхээ. Һүүлээрнь тэдэ хадамда гаража, сүлөөгүй болоод, наадаяа орхиһон. Би 2015 ондо Улаан-Үдэһөө Могойто зөөжэ ерээд, аргаахан энэ наада һэргээгээб. Намда энэ наадан юундэ һонин бэ гэхэдэ, гансал ажал ба гэр гээд ябахада уйдашахоор, тиимэһээ би ниитын хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэдэгби. Тэдэнэй нэгэн - «Ага-интеллект» наадан.

 

Нааданай үедэ.

 

- «Ага-интеллект» наадан тухай тодорхойгоор хөөрэжэ үгыт.

- «Ага-интеллект» - можонуудай наадан. Нэгэ можодо долооһоо олон хабаадагшад байха аргагүй. Нааданай урда тээ можо бүхэн оролтын түлбэри хэдэг. Хаа-яа спонсорнууд шангуудые байгуулдаг. Наадан ехэнхидээ дүрбэ, үгы һаа табан шатаһаа бүридэдэг. Түрүүшын «Визуализация» шатада можо бүхэндэ олон зурагтай саарһан үгтэдэг. Зураг бүхэнэй доро асуудал табяатай байха. Арбан минутын туршада можонууд энэ даабари дүүргэдэг. Хоёрдохи шата  - «Вопросы на логику». Эндэ бултанай ухаагаа гүйлгэхэ хорёод асуудал би уншадагби. Жэшээнь, һаянай нэгэ хүгжэмэй колледжын хажуудахи харгы дээрэ ЭДЭЭНДЭ адли тэмдэгүүд зурагдаа. Юун бэ ЭДЭЭН? (харюу: клавиши пианино). Харюунуудыень тусхай саарһан дээрэ бэшэжэ тушааха ёһотой. Гурбадахи шатада можонуудай гэшүүдэй эрдэм мэдэсэ шалгаһан асуудалнууд тараагдадаг. Эндэ элдэб эрдэмүүдэй баримтануудта хабаатай хорёод асуудал үгтэдэг. Жэшээнь, эгээл үндэр уулын үндэр хэды бэ? Хэн СССР-эй түрүүшын юрэнхылэгшэ байгааб? (харюу: Джомолунгма, 8848 метр, М.С.Горбачёв) г.м. Энэ шатада иимэрхүү баримтануудые мэдэхэгүй наадагшадта хэсүү байдаг. Дүрбэдэхи шата - «хүгжэмэй». Хабаадагшадта дуу ба хүгжэм шагнуулаад, тэдээндэ хабаатай асуудалнуудые һурадагби. Жэшээнь, хэнэй зохёоһон дуун бэ, ямар киноһоо энэ хүгжэм абтаһан бэ г.м. Һүүлшын «Блиц» шатада можо бүхэнһөө нэгэ-нэгэ хүн хабаададаг. Эндэ элдэб баримтануудта хабаатай гушан асуудал, бодомжолхо саг үгтэнгүй уншагдадаг. Түлөөлэгшэд түргэ түргөөр харюунуудаа саарһан дээрэ бэшэхэ ёһотой. Мэдээгүй һаа, харюусангүй орхиходо болохо. Нааданай дүүрэхэдэ, дүнгүүд татагдадаг, илагшад эли болодог, шагнагдадаг. Нааданай һүүлээр хабаадагшадые харахада, ондоо хүнүүд болоһон шэнги байдаг. Нюдэдынь галтай, хуу хүхюутэй, дорюун болодог.

«Ага-интеллект» үнихэн бии болоһон наадан хадаа өөрын дүримүүдтэй юм. Гол дүримынь - үнэн сэхые сахиха. Һая эхилжэ байхадам, ямар асуудалнууд ба харюунууд байхаб гэжэ нааданай урда тээ бэлдэхын тула зариман хонхододог һэн. Бү тиигты, булта адли эрхэтэй байхат гэжэ хэлэгдэдэг. Үшөө телефоноороо интернет орожо, харюу хаража болохогүй. Наадажа эхилхэдээ, булта телефонуудаа шэрээгэй дунда суглуулжа, доошонь харуулаад табидаг. Телефондоо гар хүрөө һаа, нэгэ хэды балл можоһоо хороогдодог. Хажуудахи можоһоо харюунуудые буулгажа абажа болохогүй. Һэмээхэн туһалжа баһа болохогүй.

Түрүүшын нааданһаа эхилээд, бүхы хабаадагшад зогсожо, баруун гарайнгаа батан туулайгаар сабиргай руугаа харуулжа, дүрэ-зурагаа буулгадаг ёһо бии...

Болот БАТОЖАРГАЛОВ.

 

Дэлгэрэнгыгээр - апрелиин 1-эй дугаарта.

Газетэдэ электронно захил иимэ хаягаар   Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.   хэхэдэ болохо.

You have no rights to post comments