Арадуудай хани барисаанай орденто Кировэй нэрэмжэтэ колхозой hаалишанаар дүшөөд жэлэй туршада амжалтатай хүдэлжэ, Ажалай Алдар Солын 3-дахи шатын орденоор шагнагдаhан ажалай ветеран Рыксылма Гармасариева тухай хөөрэхэ хүсэлтэйб.

Нагасын тэнгэри ехэ… Аба эжымни басагадайнгаа тогтодоггүй байхада, минии баhал үбдэхэдэ, Агын дасанай Гэндэн ламада хандаhан ха. Найжымни «нютагыень урилагты, зүүн зүгтэ нагасындань басагаяа нэгэ хэды байлгагты» гэжэ хэлэхэдэ, намайе Сари нагасында абаашаhан байгаа. Хоёр хүбүүтэй Рыксылма абжаа басагатай болобо гээшэ гүб гэhэн найдалтайшье байжа болоо, харин минии тордигдоод, hархайгаад, энэ дэлхэйдэ амидарха аргатай болоходом, гэртэхинэйм абаашахаа ерэхэдэ, ехэ муудаhанби гэжэ хожомынь хөөрэдэг hэн. Хүбүүниинь, Дашинима ахай, «басагыемнай абаашаба» гээд гомдожо, хой- ноhоомнай шулуудаhаншье ха. Бага нялхые тэнжээлсэhэндэнь, нарай намайе газар шоройдуулhандань Рыксылма абжаадаа үнэн зүрхэнhөө баярые хүргэнэб. Сагаан hараар золгожо ошоходомни, абжаа сэбэр сэмсэгэр зандаа, эрхиеэ татажа, эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай түлөө маани мэгзэм уншажа байгаа hэн.

Рыксылма абжаа 1935 оной мартын 8-да онгор хуасай омогой Сариин Мэдэгмагай гэр бүлэдэ ехэнь боложо түрэhэн намтартай, дахуулха Дармажап, Балжир дүүнэртэй hэн. Зургаатай байхадань, Эсэгын дайн эхилжэ, хонгор залуу хоёр нагасанарынь дайнда мордоо бэлэй. Найматайдаа Хара-Шэбэрэй эхин шатын hургуулида ороод, 4-5-дахи ангинуудта Зугаалайда hураа. Үхибүүн наhаниинь тэрэл үеын хүүгэдэйхидэ адли: хара багаhаа гарта hабартаараа колхозой ажалда хабаадажа эхилээ, даараха, үлдэхые hайса амсажа гараа бэлэй.

Дэлгэрэнгыгээр 24-дэхи дугаарта.

 

You have no rights to post comments