Энэ наһандаа олоной аша туһада соёлой ажал бүтээлсэһэн, туһамарша, дорюун зантай ажалай ветеран Дулмажаб Жимбуева тухай зураглал дурадханабди.

 

В.Пурбуев Д.Жимбуева хоёр гэрэйнгээ газаахи мойһоной сэсэгэй хоншуухан хангалһаань Онон голоо һанажа, зүрхэ сэдьхэлээ ханана.

 

ЭСЭГЭЕЭ АЛДАҺАН БАСАГАН

1941 ондо Жамбалай Жимбэ абань сэрэгтэ татагдажа, 1943 ондо дайнай газарта хосорһон. Гэртэхиндэнь «һураггүй үгы болоо» гэһэн саарһан ерэһэн ха. Тэрэ холын хатуу саг дурсажа, Дулмажаб Жимбуевна иигэжэ хѳѳрѳѳ бэлэй: «Абын армида ошоходо, Ошорой Дарима эжымнай хоёр хүүгэдтэй үлэһэн. Доржинима дүү хүбүүмни 1940 оной, би 1938 ондо түрэһэнби. Эжы гансаараа хоюулыемнай үндылгөө. Дайнай урда тээхи ба hүүлээрхи жэлнүүдтэ Сагаан-Уула нютагай Хүнхэрэй ехэ фермэдэ һаалишанаар хүдэлдэг байгаа. Бидэ, фермын үхибүүд, хамтын тугал адуулдаг һэмди. Колхозой һү нилээд томо машинаар бүлэхэ. Тиихэдэнь багашуул сүгсыень долёохо гэжэ хуу баран хүлеэн зогсохобди. Һү бүлэһэн хойнонь сүгсыень амтархан долёохош даа! Маанарта машинадаһан һү (обрат) хубаажа үгэдэг байгаа. Хүхэ hү гэртээ абаашахадамнай, эжы хоймог болгоод, бидэндэ уулгадаг һэн. Бүлеэхэн һүн соо аарса худхахада, саган шалхамаг ба шүүһэн хоёрһоо бүрилдэһэн хоймог – үдхэн хоол болохо. Тэрэнииень бидэ эдидэг һэмди. «Шаб шарахан шүүһыень заал һаа уугты!» - гэжэ эжымнай хэлэхэ. Шүүһэ уугаад, сагаан эдеэ эдеэд, бэе, хотомнай мүнѳѳ болотор һайн ябана гэжэ һанадагби. 1945 ондо Дарима эжымнай Бооржогонтойн участогта – Наринай Адаг гэжэ газарта адуушан болоо. Би тэндэ 4-дэхи анги дүүргэтэрээ һурааб. Һүүлээрнь Бооржогонтойн долоон жэлэй һургуули түгэсхѳѳ бэлэйб. Тэрэ үедэ 7 анги дүүргэдэг саг байгаа».

Дулмажаб басаган һургуулиин наһанһаа уран һайханай харалгада эдэбхитэйгээр хабаадаа, тамирта дуратай, урагшаа һанаатай һурагша ябаа. 1955 ондо эжытэеэ Сагаан-Уула нютагаа бусахадань, «Даримын басаган ород хэлэндэ бэрхэ, һургуулида эльгээгты!» гэжэ Линхобоев Бальжинима түрүүлэгшэ колхознигуудай хамтын суглаан дээрэ хэлэһэн ха. Тиигэжэ Д.Жимбуева Агын мал аргалалгын нэгэ жэлэй һургуули түгэсхэһэн. Агада жолоошоной һургуулида һуража байһан Хүнхэр нютагай Пурбуев Владимир хүбүүнтэй танилсажа, гэр бүлэ болоо. Тэдэнэр мүнѳѳ 5 үринэрые үндылгэжэ, 8 аша гушанараа тойруулан, 58-дахи жэлээ эбтэй эетэй, ажана тэнюун ажаһууна. Чингис зээ хүбүүниинь соёлой академии дүүргэжэ, нагаса эжынгээ замаар ябана.

 

АЖАЛАЙ ХАРГЫГААР

1959 ондо хани нүхэрэйнгѳѳ түрэл нютаг ерэжэ, Хүнхэртэ зоотехнигээр хүдэлѳѳ. Тэрэ үедэ малай аргашанаар ажаллажа байһан, хожомынь суута хонишон болоһон Дашидондок Пурбуевтай суг хамта малай буусануудаар ябажа, хони хурьга таридаг, аргалдаг байгаа. Дулмажаб Жимбуевна хүүгэдэйнгээ багада элдэб ажалда хүдэлѳѳ: үхибүүдэй сэсэрлигтэ хүмүүжүүлэгшээр, даагшаар, наймаашаншье байгаа.

Дэлгэрэнгыгээр 24-дэхи дугаарта. 

You have no rights to post comments