Июниин 22-то, амаралтын үдэр, үглѳѳнэй 4 сагта фашис Германиин үй түмэн сэрэг Советскэ Союзай баруун хилые гэнэдхээн добтолжо, дайсанай самолёдууд бомбонуудые хаяжа эхилээ. Иигэжэ дэлхэйдэ үзэгдѳѳгүй, һүрөөтэ дайн дажар һүжэрѳѳ һэн. Энэ шуһата тулалдаануудта Зүдхэлиин һургуулиин багшанар эрэлхэгээр хабаадаһан алдартай.

 

Дайнай урда тээ Зүдхэлиин эхин шатын һургуулида хүдэлһэн багшанарые нэрлэхэдэ, Цырендоржи Дамдинов, Жамсо Тумунов, Дамдинжаб Чимитдашин, Чимит Цыбенов, Исаак Миронов, Батомунко Цыренов, Дашибата Мункуев, Батоцырен Доржиев, Цымпил Цыжипов гэгшэд болоно. Бүһэтэнэй дайн сэрэгтэ ошоходонь, Цыпылма Цыренова, Цырендолгор Дондокова гэгшэд һургуулиин хамаг хэрэг бэе дээрээ даажа багшалһан юм.

Дайнай урда тээ 17 хүбүүд Агын багшанарай училищи дүүргэһэн. Тэдэнэй 14-иинь Эсэгэ оронойнгоо эрхэ сүлөөгэй түлөө ами наһаяа үгэжэ, дайнай талмай дээрэ хэтэ мүнхэдөө үлѳѳ. Тэдэнэй нэрэ соло мүнхэлхэ хүсэлтэйгөөр багша, номой сангай ажалтан Балжима Бортоева бэдэрэлгын ажал эрхилээ. Тэрэ суглуулбариһаань зарим баримтануудые уншагшадай анхаралда дурадханабди. Тиихэдээ олониитэ зондо тунхаглагдаагүй баатар хүбүүдэй нэрыень мүнхэлхэ гэһэн зорилго табигдана.

 

Дэлгэрэнгыгээр 25ахи дугаарта.

You have no rights to post comments