Агын аймагай Шулуутай нютагта урдын түрүү hаалишад, ажалтад сугларжа, мартагдашагүй баяр, дулаан уулзалга болоо гэжэ мэдээсээ hэмди.

 

 

1970 гаран оной һаалишад урдын хүтэлбэрилэгшэдтэй. 

 

УУЛЗАЛГА

Совет засагай түлэг дунда 1970 гаран онуудта Хушуун Yзүүрэй комсомол-залуушуулай фермэдэ гүлмэр залуугаар ажалай амжалта туйлажа, түрэл нютагаа суурхуулhан hаалишад мүнөө 60-аад наhатай болоод ябана. Саг бүхэн өөрын шэнжэтэй. Тэрэ үедэ комсомолой уряалаар залуушуул хүдөө гаража, мал ажалда хүдэлдэг байhан. Энэ суглаанда 1980-1990 гаран онуудта Шулуутайн дунда hургуули дүүргээд, хамтын hаалида габшагайгаар ажаллаhан хэдэн үеын hаалишад, тугалшад, үхэршэд, жолоошод урилгаар ерэһэн байгаа. Залуу hаалишадай заабаришад «Хүндэлэлэй тэмдэг» орденой кавалер, 90 наhатай Максар Цыденова, Ажалай Алдар Солын 2-дохи ба 3-дахи шатын орденгуудаар шагнагдаhан Цымпилма Батоева ба «Ажалда шалгарhанай түлөө тэмдэгтэй Дугарма Чимитцыренова гэгшэд дүтэ дүтэ hуугаа бэлэй. Тэдэнэртэй зэргэлээд, Дылгыровэй нэрэмжэтэ колхозой түрүүлэгшээр ажаллаhан Юрий Дамдинцыренов, ажалай ветеранууд Жамсаран Батомункуев, Хандажаб Цыбенова, Сэсэгханда Рыксылова, Ханда Галсанова, Владимир Эрдынеев, Жаргал Батодалаева, Дулмажаб Очирова, Дарима Бадмацыренова, Софья Жалсапова, Цыржимыдык Бальжитова, Сэсэгма Дубжитова, Валентина Доржиева ба бэшэн үнихэнэй уулзаагүй нүхэдтэеэ hонирхон хөөрэлдэжэ байгаа hэн. Абьяас ажалайнь илалтын гэршэ болоhон Ажалай Улаан Туг түрүү hаалишад ябаhан Бадмаханда Базарова, Цыпелма Бадмацыренова ба Мунко Базаржапов гэгшэдэй танхим соо оруулхадань, сугларагшад хүл дээрээ зогсон угтаа бшуу.

 

Дэлгэрэнгыгээр 27-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments