Улаан-Үдэ ошоод, Баир дүү хүбүүнэйдэ альбом саарһа хаража байтараа, нэгэ һонин документ олооб. Энэ - Цыден-Пурбо Ландакович Ламбаев абымнай Омскын Сэрэгэй-ветеринарна училищи 1952 ондо дүүргэхэдээ абаһан дипломойнь сэгнэлтэнүүд. Һонин гэхэдэ, энэ диплом соонь ганса «табанууд».

 

Цыден-Пурбо Ламбаев.

 

Манай аба Цыден-Пурбо Ламбаев 1929 ондо Аргали нютагта улаалзай хүбдүүд омогой Ландагай Ламба Намсалма Шанграпова хоёрой гэр бүлэдэ түрүүшын хүбүүн боложо түрэһэн, дороо Намжил, Ачито дүүнэртэй байһан.

Ландаков Ламба абань 1900 оной байһан. ОГПУ-гай даабаряар Очир Намжиловтай (1898 ондо түрэһэн) – Очиров Намогуро ахын абатай - хоюулаа хазаар морёор урагшаа, мүнѳѳ байдаг Забайкальск ошоһон. Дүү хүбүүн Тимурай хэлэһээр, эдэ хоёрые разведотделэй шифровальщик болгожо һургаад, 1942 ондо советскэ тагнуулшад болгожо, Мон- гол руу гаргаһан. Мүрынь Далай нуур багаар тѳѳригдѳѳ, һураг үгы. Тиихэдэ абамнай оройдоол 13 наһатай байгаа, дүүнэрынь бүри багануудаар абагүй үлэһэн. 1952 ондо Омскын Сэрэгэй-ветеринарна училищи 1-дэхи разрядтайгаар дүүргээ, мүнѳѳнэйхеэр улаан диплом болоно. Сэрэгэй албанда ажал хэжэ эхилээ: Сталинабад хотодо лазаредэй даргаар хүдэлөө. Туркменистан руу Цыремжит Цыдаева нүхэртэеэ ошоһон байна. 1956 ондо Сэрэгэй Академидэ орохоёо байһан аад, нүхэрынь хүндэ үбшэнһѳѳ наһа баража, хоёр хүбүүдтэеэ үлѳѳд, Ага руугаа ерээ һэн. Райкомпартиин инструктор ябаа, тиигээд 1958 оной хабар түрүүлэгшын орлогшоор Аргали эльгээгдээ. Абамнай мал эмшэлэлгын врач, парторг, зүблэлэй түрүүлэгшэ, колхозой барилгын бригадиршье байгаа. Энэ үедөө 3 дабхартай һургуули, гараж, бани, малшадай хүүгэдые үдэр һүнигүй абадаг «Родничок» томо сэсэрлиг, наймаагай газар, малшадай буусануудые, гэр байрануудые, МТМ, Сагаан Обоодо субарга барюулаа. Олонхи барилганууд колхозой мүнгэн зөөреэр бүтэһэн. 1970 ондо Эрхүүгэй Партийна дээдэ һургуули дүүргээ. Аба һайн, зѳѳлэн зантай, тэнюун, аша зээнэртээ мээхэй хүн һэн. Шатар табиха, вальс хүтэлхэ дуратай һэн. Хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэжэ, сагһаа урид наһа бараһан, оройдоол 68 наһатай байгаал даа.

Манай эжы Балданай Мария (Сэндэма) баатаржан харгана омогой, Ушарбай нютагта 1928 ондо түрэһэн. Жалсанай Балдан абань Жамбал, Жамсаран ахайнартай, Дамби дүүтэй байһан. 2009 ондо Забайкалиин хизаарай прокуратура руу асуулта хээ һэм. Тиихэдэм Забайкалиин хизаараар Россиин УФСБ иимэ харюу эльгээгээ: «В архиве УФСБ России по Забайкальскому краю находится на хранении уголовное дело в отношении Жалсанова Жамбала, 1886 г.р., уроженца Зугалайского дацана Могойтуйского сомона Агинского аймака Читинской области, до 23 мая 1932 года служил в Зугалайском сомоне гэбши ламой. 1 октября 1932 г. особой тройкой ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58-10 УК РСФСР арестован (антисоветская агитация). Осужден к 3 годам ИТЛ. 29 сентября 1989 года прокуратурой Читинской области Ж.Жалсанов реабилитирован. Одновременно сообщаем, в НЦ УВД Забайкальского края имеются сведения, что Жалсанов Дамби, 1895 г.р., уроженец с.Ушарбай Могойтуйского района Читинской области 1 октября 1932 г. был осужден тройкой ПП ОГПУ по ВСК ИТЛ (статья не указана)». Тэдэ Зима, Тулун хүрэтэр ошоһон, табяад онуудаар бусаа һэн. Һүүлээрнь Жамбал лама (Баабай) Сүүгэлэй дасанай унзад байгаа, жоодшо ябаһан. Дамби лама Агын дасанай эмшэ ламаар ажаллаа...

 

 Дэлгэрэнгыгээр 29-дэхи дугаарта.

 

You have no rights to post comments