Жюриин гэшүүн Т.Цымпилова (зүүн гарһаа), Ч-Ц.Батодалаева.

 

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэр Ага тосхон моодын түб болобо. Октябриин 29-дэ үндэһэн хубсаһанай «Элинсэгэйм алтан шүрбэhэн» гэһэн уласхоорондын II фестиваль үнгэрѳѳ.

Агын тойрогой 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан фестивалиин эхиндэ хизаарай буряад соёл хүгжѳѳлгын түбэй 50 жэлэй ойн баярай суглаан үнгэргэгдэһэн байна. Тиихэдэ «Элинсэгэйм алтан шүрбэһэн» фестивалиин хэмжээндэ «Солнечный олень» гэһэн үндэһэ яһатанай хубсаһанай уласхоорондын II нүүдэл фестиваль болоо. Иигэжэ зэргэ эмхидхэгдэһэн гурбан ехэ хэмжээ ябуулгада хизаараймнай, мүн Буряад ороной, Яхадай, Шэнэхээнэй болон Казахстанай бүхыдѳѳ 14 модельернүүд хабаадаа.

Шангахан тэмсэлэй дүнгүүдээр, үндэһэн хубсаһанай уласхоорондын II фестивалиин гран-при шанда Могойтын сүлѳѳ сагаа үнгэргэлгын түбэй дэргэдэхи моодын театрай модельер Чимит-Цырен Тугдумовна Батодалаевагай «Угайм нангин урлаг» гэһэн хубсаһанай суглуулбари хүртэбэ.

 

Дэлгэрэнгыгээр 44-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments