Ага нютагай хүгжэн һалбархын тула хэһэн ажал хэрэгыень хэмжэхын аргагүй ехэ: тойрогой булан бүхэндэ ажалайнь дүнгүүд – байшангууд, хүшөөнүүд, харгынууд, мүн хэблэһэн номуудынь, эмхидхэһэн наадан мүрысөөнүүдынь, алибаа асуудалнуудаар захирһан, баталһан дүримүүдынь... Ажал хэрэгээрээ сууда гараһан, Агын урдаа хараха хүбүүнэй наһанайнь, ажалайнь намтар олондо мэдээжэ. 

   Гэбэшье, ойн баярта үдэрөөрнь дашарамдуулан, наһанайнь ута харгын багахан хэһэгтэ – ажалайнь намтарай эхиндэ хандаха хүсэлтэйбди. Юундэб гэхэдэ, мэнэ һаяхан дээдэ һургуули дүүргэһэн залуу мэргэжэлтэнэй ажалда ороһон түрүүшын үдэр, һаранууд хэндэшье шанга шалгалта болодог, хэншье хадаа энэ сагаа бүхы наһаараа һанажа ябадаг шуу.
Баир Баясхаланович ажалайнгаа намтар хүдөөгэй юрын лэ багшаар эхилһэн юм. 

You have no rights to post comments