- Толгойлогшын толгойгоо үбдэхэ асуудалнууд али олон бэзэ. Тиигэбэшье ямар эгээл хүндүүлхэй асуудалнуудтай байнабта?
   - Нютагайнгаа музейн байшанда капитальна заһабарилга хэхэ хэрэгтэй. 2016 ондо заһабарилгын ажалнуудые хээ һэмди, теэд хуушан байшан, хушалтыень һэлгүүлхэ, дулаа оруулха асуудалнууд гаранал даа. Соёлой байшанай аппаратура хуушаранхай. Тиихэдэ түймэр сараха өөрын посттой болохоёо һанадагбди.
   - Нёдондоной үертэ хохидогшод олон гү?
   - Бүхыдөө хоёр зуу гаран хүн үерһөө хохидоо гэжэ бүридхэһэмди. Саашаа хэрэгүүдынь табигдаагүй байһан хори гаран хүн сүүдтэ хандаһан, мүнөөдөө хохидогшын түлбэриеэ абаадүй байна.
   - Түймэрэй хаһа ерэнхэй. Адаглалтын постнуудые табина гүт?
   - Табинхайбди. Һургуули, сэсэрлиг, тамирай байшан, соёлой байшан, ФАП – эдэ эмхи зургаанууднай ээлжээгээр дээрэ, нобшо суглуулдаг газарай хажууда харууһалдаг. Хүдөөгүүр ябажа, 26 бууса бүхэнөө шэнжэлээбди, тойроод газарынь хахалагдаа гү, хаанаа ямар уһатай, ямар техникэтэй байнаб гэжэ хараабди, өөһэдын талаһаа адаглалтын постнуудые табиха тухайнь хэлсээнүүдые баталаабди. Үнгэрэгшэ жэлэй түймэр хоёр жэлэй туршада хэһэн ажалыемнай – нобшо хаядаг болон үхэһэн мал буладаг газарнуудта эмхидхэлэй, сэбэрлэлгын туйлай ехэ ажал хэгдээд байгаа - дууһан үгы хээ. Удаадахи жэлынь үер ехэ һаад ушаруулаа. Хүн зоной гэр байрада хохидол асархаһаа гадна тэрэ ехэ үер дабаанһаа буухадаа, обоолоотой нобшыемнай дууһан туужа, доошонь асараа бшуу. Экологическа десант эмхидхээгүй һаа, баруун тээхи Табтаанай голоймнай эрье нобшодоо баригдаад байна. Тон голдоо хүрөөгүй, намагтай болбосог эрьеэрнь нобшо тарашанхай. Тэрэниие тармаха, сэбэрлэхэ ехэ ажалтайбди. Эдэ ажалнуудай хажуугаар патриотическа хүмүүжүүлгээр, элүүр ажаһуудалаар, үмсын хамһабариин ажахы хүгжөөлгөөр, айл бүхэнэй хото хорёогоо ариг сэбэр байлгаар г.м. олон шэглэлнүүдээр ажал түсэбэй ёһоор ябуулналди даа.
   - Жэшээнь, патриотическа хүмүүжүүлгээр ямар ажал ябуулагданаб?
   - Мүнөө «Юнармия» хүдэлөөн ехэ хүгжэлтэ абажа байна. Энэ хүдэлөөндэ оролсожо, залуушуулай хасаг отряд байгуулхаар хараалнабди. Табтаанайдамнай хасаг есаул Илья Намдакович Эрдынеев нэгэ үедэ нютагтаа хасагуудай хүдэлөө эмхидхэһэн юм. Тэрэ ажаябуулгыень һэргээхэ хүсэлэнтэйбди, залуушуулайнгаа дунда гол түлэб сэрэгэй-тамирай янзануудые хүгжөөхэ зорилго табинабди. Элүүр ажаһуудалтай баһал холбоотой, залуу үетэмнай архи тамхинһаа холодохо, компьютерна наадануудһаашье халта ходорхо ха юм.
   - Туяна Эрдынеевна, гурбан жэл соо ехэ ажал хэгдээ. Зүгөөр хараа түсэбүүдтнай баһал ехэ байна. Хоёр жэлэй туршада хараалһанаа бултыень бэелүүлжэ үрдеэгүй һаа, дахяад һунгалтада хабаадаха гүт?
   - Хабаадахаб гэжэ һананаб. Ажал үшөө ехэ. Гурбан жэл соо түсэблэһэнһөөмни һураггүй бага юумэн хэгдээд байна. Хүн зондоо һаял дадааб, хэн юугээр амилнаб, хэнтэй ажал хэхээр бэ, хэндэ түшэглэхөөрбиб гэжэ һаял ойлгооб. Тиимэ түшэглэхөөр гушаад эдэбхитэд нютагтамнай бии. Эдэл урагшаа һанаатай эдэбхитэднай нютагаймнай ажабайдалай, хүгжэлтын гол хүсэн болонол даа. Шухалань, хүн зонтоёо хөөрэлдэжэ шадаха ёһотой байна.

You have no rights to post comments