Удаанай, нэтэрүү һорилгонуудай ашаар амжалта туйлааб гэжэ Бато хэлэнэ. Харин һоригшонь Зоригто Цыденов иигэжэ нэмэнэ һэн:
   - Бато - өөр дээрээ ехэ хүдэлдэг хүн. Нэгэ юумэнэй болоогүй һаа, бэшэнэй булта амархаяа ошоошье һаа, гансааран үлөөд, һорилго хэжэл байха. Одоол боложо эхилбэ ха даа гэжэ ойлгоходоо, сэдьхэлээ тэниилгэжэ амардаг. Дэлхэйн мүрысөөнэй урда тээ запасной талмай дээрэ һорилго хэжэ, хоёр үдэрэй туршада бэеэ зэһээбди. Гурбадахи үдэртэнь бэедээ найданги гаража байгаалди даа.
   - Бато, можонуудай мүрысөөнэй түгэсхэлэй тулалдаанда американецуудые шүүхээр байгаа гү?
   - Шүүхээр лэ байгаа, теэд халта талаангүйдөөбди.
   - Харбахынгаа урда тээ ямар нэгэн ёһолол хэдэг гуримтай гүш?
   - Һанаандаа бурхандаал мүргэдэгби, өөр соогоо маани уншадагби.
   - Ямар хоол туһатайб?
   - Харида ябахадаа, гэрэйнгээ хоол, мяха шүлэ һанахаар байдаг. Теэд мүрысөөнэй үедэ ехээр эдеэлдэггүйбди, тусхай гуримаар хооллодогбди.
   - Ямаршье мүрысөөндэ хабаадахада, бэе һалганадаг, мэгдэхээр байдаг. Яагаад бэеэ баридагбши?
   - Ехэнхидээ һоригшомни һанааем амаруулдаг. Энэшни юрэл мүрысөөн, ондоо юумэн тухай һанангүй, хэдэг лэ ажалаа хэхэш гэжэ заадаг. Тиихэдэнь һанаагаа амаржа, бэеэ баряад, ажалаа хэхэеэл гарадагби.
   - Зоригто Дашинимаевич, нэгэ дахин һур татахада, хэды килограмм болодог бэ?
   - Батын нэгэ дахин һур таталга 20 килограмм болодог. Түрүүн һулашаг һураар, 16 килограмм хүрэтэр һунаадаг байгаабди. Жэл бүхэндэ нэгэ-нэгэ килограммаар нэмэһээр, 21 килограмм хүрэтэр татадаг болоо. Балай даажа ядахагүй. Юрын һорилго соогуур үдэр соо 300 хүрэтэр һурша табидаг, харин мүрысөөнэй урда тээ үсөөн болгоо һэмди.
   - Хаанахи, хэдытэ номоор харбадагбта?
   - Номонь Солонгосой үйлэдбэриин, һуршануудынь – американ. Нэгэ номо һуршануудтаяа хоёр зуу мянга гаран түхэригэй болодог.
   - Батада самолёдто гү, юрэл унаада һууха, буухань бэлэн бэшэ гэжэ һанамаар. Яагаад туһалдагбта?
   - Россиин суглуулагдамал можын бүхы тамиршадһаа Бато эгээл хүнгэниинь, шураниинь юм. Өөрөө хаанаш һаа һууха, хайшаашье абирха, автобус соо тон саанань ошоод һуушаха. Бэшэнүүдыень хуу үргэжэ һуулгадаг, 1,85 м үндэртэй хүбүүдые хабшуу автобус соо һуулгаха гээшэ бэрхэтэй. Хүлнүүдынь эндэ тэндэ шагтагалдашаха даа, бэеэ угаахадань, ваннаһаашье гаргахань хүндэ... Московско можодо Алексино тосхондо паралимпийцүүдые бэлдэдэг бааза бии. Тэндэ тааруу эрхэ нүхэсэлтэй, үргэхэ, буулгаха хэрэгсэлнүүд зохёогоотой, газаалхашье газарынь тусхай һандалитай , кресло-коляскаһаа тэрэ һандали дээрэ хүнэй туһаламжагүйгөөр һуухаар…
   - Ямар гүрэнүүдтэ таанадта ехээр анхарал хандуулдаг бэ?
   - Хари гүрэнүүдтэ хаанашье ябахадамнай, «раша», «раша» гэлдэжэ, зохидоор хандадаг. Зоной нюурыеньшье харахада, налгай байдаг. Харин манай гүрэндэ тиимэ уринаар хандадаггүйл даа.
   - Манай суута һуршан Тимур Тучиновые мэдэдэг гү?
   - Тимур Тучиновые олон хүн мэдэдэг. Анхан СССР гүрэнэй 15 республика байһан гүрэнүүдэй түлөөлэгшэдтэй харилсахада амар байдаг, дүтын зон мэтэ ород хэлэн дээрэ хөөрэлдэжэ байхада гоё. Тимур Тучиновые ходол һурадаг лэ даа.
   - Монгол һуршад ямар харбааб?
   - Һайн харбаа. Бэрхээр харбадаг залуу хүбүүд ябана, теэд перестрелкэдэ шүүгдэшоо. Азидаа мүрысөөнүүдтэ паралимпиин путёвкодо хүртэхэ бэзэбди гэһэн найдалтай байнад һэн. Хараха-да, хуу буряадууд лэ ябана.
   - Паралимпиадада бэлдэхэдээ, хайшааб даа ошохо гүт, али эндээл бэлдэхэ гүт?
   - Эндээл бэлдэхэбди. Япониин уларилда тааруулжа, Байгалай эрьедэ һорилгонуудые хэхэ байхабди. Яагаад бэлдэхэбибди гэжэ үшөө түсэбөө һайнаар табихабди. Паралимпиин наадануудай урда тээ олон мүрысөөнүүд үнгэргэгдэхэ. Мүрысөөндэ хабаадаха дүй дүршэлөө мүлижэ, Ази, Европотойнь – бүхы мүрысөөнүүдтэ хабаадахые оролдохобди. Дэлхэйн эрхим паралимпийцүүд, үнөөхил тамиршаднай эдэ мүрысөөнүүдтэ ябаха. Паралимпиадада уулзаад, мэгдэжэ байхагүйн тула жэлэй туршада мүрысөөнүүдтэ ябажа, бүри дүршэл ехэтэй болохо ёһотойбди. Тиимэһээ гурбадахи һуурида гараһамнай болоо гэжэ һанажа байгаа һэм. Түгэсхэлэй харбалгада гараха тулалдаанда шүүхээр лэ байгаа, бүхы боломжоёо хэрэглээгүй. Тиихэдэнь одоо дүрбэдэхи боложо болохогүй, алтан, мүнгэн медальнууд абтанхай, бүрин бүтэн болохын тула хүрэл медаль хэрэгтэй гэжэ Батада хэлээб. Мүрысэхэ тон лэ бэлэн бэшэ һаа, һоригшын үгэ соо байха ёһотой гэдэг ха юм. Дэлхэйн абарга болоо һаа, нэгэ ехэ ашаантай шэнги байха болоно, бэеэ зэһэхэньшье хүндэ байха һэн. Уулзалгын түгэсхэлдэ сугларагшад булта Бато Цыдендоржиевта аза талаан хүсөө. Юундэб гэхэдэ, нютаг хүбүүмнай үсэд нэтэрүү зантай, заабол илаха хүсэлөөр дүүрэн, тиимэһээ аза талаантай ябаал һаа, үшөөшье Ага нютагаа, түрэл арадаа, гүрэн түрэеэ нэгэтэ бэшэ суурхуулха гэжэ этигэнэбди.

You have no rights to post comments